Kategória Výzvy

 V. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už V. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho…

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam slovenského národného spoločenstva v Srbsku – činnosť a aktivity na rok 2022   Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj…

Výzva na účasť na Letí pieseň, letí 2021

Dom kultúry 3. októbra Kovačica M. Tita 46 26210 Kovačica Tel/fax: 013/ 661 112 e -mail: domkulture@gmail.com Ž.účet: 840-144664-17; 840-144668-05 Kod: NBJ UJP-Filijala:Pančevo                                   …

Súbeh na štipendium pre študentov

Rozhodnutím NRSNM a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.   Podmienky pre uchádzačov: znalosť…

Verejný súbeh na voľbu riaditeľa MVS

Podľa článkov 35 a 36 Zákona o kultúre (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 13/2016, 30/2016 –oprava, 6/2020, 47/2021 a 78/2021), článku 49 Zákona o muzeálnej činnosti (Úradný vestník RS, č. 35/2021)článkov 21, 22 a 23 Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov (Úradný vestník obce…

LITERÁRNA SÚŤAŽ ZORNIČKY 2021

Výbor pre kultúru NRSNM Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička   vypisujú LITERÁRNU SÚŤAŽ ZORNIČKY na poviedku a báseň pre deti   Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla treba doložiť v dodatočnej obálke spolu s…

Súťaž Čo dokáže pekné slovo 2021

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl Čo dokáže pekné slovo   Výbor pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum   vypisujú     S Ú B E H na žiacke literárne práce (próza a poézia)   Téma je voľná.…