VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam slovenského národného spoločenstva v Srbsku – činnosť a aktivity

na rok 2022

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny na rok 2022 vyhláša Výzvu na predkladanie žiadostí na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam slovenského národného spoločenstva v Srbsku pre činnosť a aktivity na rok 2022.

            Zámerom výzvy je podpora činnosti a  bežných programových aktivít mimovládnych organizáciách a mládežníckych zduženiach slovenského národného spoločenstva v Srbsku.

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých činnosť spočíva na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska.

Finančne budú podporené tie projekty, ktoré budú propagovať zveľadenie, zachovávanie, pestovanie a popularizovanie slovenského jazyka, písma a kultúry.
Pri realizácii projektu musí byť zastúpený a uplatňovaný slovenský jazyk a písmo.

Vzhľadom na situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, projekt musí byť  zrealizovateľný a udržateľný.

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 23. marca 2022.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive (www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

21000 Nový Sad,

Bul. M. Pupina ¼,

PRE VÝZVU VUPJP

K prihláške je potrebné pripojiť:

1.úradný doklad o registrácii právnickéj osoby – organizácie a združeni

2.popis činnosti v minulých rokoch

Komisia nebude rozoberať:

– neúplné prihlášky,

–oneskorené prihlášky (prihlášky prijaté v NRSNM po určenej lehote na podanie žiadostí)

– neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),

– prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

– projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roku

  • projekty, ktoré sú vzhľadom na situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, nezrealizovateľné a neudržateľné.

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma                    predsedníčka NRSNM

Vladimír Francisty, v.r.                                                                       Libuška Lakatošová,v.r.