Podľa článkov 6 a 10 Zákona o národnostných radách národnostných menšín (Úradný vestník RS, č.72/2009, 20/2014 – uznesenie ÚS a 55/2014, 47/2018),

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.12.2018 v Báčskom Petrovci, vyniesla

Š T A T Ú T

NÁRODNOSTNEJ  RADY  SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ  MENŠINY 

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Štatút je najvyšším právnym aktom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej národnostná rada), ktorým sa upravuje činnosť a organizácia národnostnej rady, spôsob voľby jej orgánov a iné otázky dôležité pre jej činnosť v súlade s Ústavou Srbskej republiky a Zákonom o národnostných radách národnostných menšín (ďalej zákon).

Článok 2

Národnostná rada je organizácia, ktorá je zo zákona poverená určitými oprávneniami  zúčastňovať sa pri rozhodovaní alebo samostatne rozhodovať o určitých otázkach v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma s cieľom dosiahnuť kolektívne práva národnostnej menšiny v samospráve v týchto oblastiach.
Národnostná rada môže zakladať inštitúcie, hospodárske združenia a iné organizácie v oblastiach uvedených v odseku 1 tohto článku, v súlade s osobitnými zákonmi.

 

Článok 3

Národnostná rada má status právnickej osoby, ktorý nadobúda zápisom do registra národnostných rád, vedeným ministerstvom v ktorého pôsobnosti sú záležitosti ľudských a menšinových práv (ďalej ministerstvo).

Národnostnú radu predstavuje a zastupuje predseda národnostnej rady.

Článok 4

Úplné znenie názvu národnostnej rady v srbskom jazyku je:

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ.

Úplné znenie názvu národnostnej rady v slovenskom jazyku je:

NÁRODNOSTNÁ RADA SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY.

 

Článok 5

Sídlo národnostnej rady je v Novom Sade, Bulvár Mihajla Pupina 1.

Uznesením národnostnej rady možno utvárať aj regionálne kancelárie.

Článok 6

Symbol Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny je logo v podobe štylizovaného slovenského erbu. Tri modré trojuholníky symbolizujú trojvršie a zároveň tri regióny vo Vojvodine, v ktorých žijú Slováci – Sriem, Banát a Báčku. Zelené kosoštvorce symbolizujú rovinu a priestor medzi nimi dvojkríž.

Článok 7

Národnostná rada má pečiatku okrúhleho tvaru priemeru 40 mm s textom Национални савет словачке националне мањине Нови Сад v srbskom jazyku napísaným cyrilikou a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Nový Sad v slovenčine napísaný latinským písmom.

PRÁVOMOCI NÁRODNOSTNEJ RADY

Článok 8

Národnostná rada v súlade s ústavou a zákonom prostredníctvom svojich telies samostatne:

1.vynáša a mení štatút národnostnej rady;

2.vynáša finančný plán, finančnú správu a záverečný účet;

3.nakladá so svojím majetkom;

4.rozhoduje o názve, symboloch a pečiatke národnostnej rady;

5.stanovuje návrhy na národnostné symboly, vyznamenania a sviatky národnostnej menšiny;

6.zakladá inštitúcie, združenia, nadácie, hospodárske spoločnosti v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma;

7.navrhuje zástupcov národnostnej menšiny do rady pre medzinacionálne vzťahy v jednotke miestnej samosprávy;

8. v súlade so zákonom navrhuje republike, autonómnej pokrajine alebo jednotke miestnej samosprávy ako zriaďovateľovi inštitúcie vznik inštitúcie s osobitným významom z článkov 11a a 17 Zákona o národnostných radách národnostných menšín;

9. iniciuje alebo navrhuje republike, autonómnej pokrajine alebo jednotke miestnej samosprávy ako zriaďovateľovi  inštitúcie, ktorá je v súlade s týmto zákonom založená ako inštitúcia s osobitným významom pre národnostnú menšinu, prevod práv zriaďovateľa;

10.ustanovuje a udeľuje ceny;

11.iniciuje vynesenie a sleduje plnenie zákonov a iných právnych predpisov z oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma;

12.podieľa sa na príprave zákona a iných predpisov a iniciuje  prijatie alebo zmenu a doplnenie zákona a iných predpisov, upravujúcich ústavou zaručené práva národnostnej menšiny v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma;

13. iniciuje prijatie alebo zmenu a doplnenie osobitných predpisova dočasných opatrení v oblastiach upravujúcich právo na samosprávu s cieľom zabezpečiť úplnú rovnoprávnosť príslušníkov národnostnej menšiny a občanov, patriacich k väčšine;

14.začína konanie pred republikovým, pokrajinským a miestnym ombudsmanom a inými príslušnými orgánmi, keď posúdi, že došlo k porušeniu ústavou a zákonom zaručených práv a slobôd príslušníkov národnostnej menšiny;

15. podáva sťažnosť z bodu 14 tohto článku v mene príslušníkov menšiny;

16.zaujíma stanoviská, iniciuje a podniká opatrenia v súvislosti s otázkami, priamo súvisiacimi s postavením, identitou a právami národnostnej menšiny;

17.vynáša rokovací poriadok;

18.rozhoduje o iných otázkach, ktoré jej boli zverené zákonom.

Vzťahy s vládou a orgánmi štátnej správy

 

Článok 9

Národnostná rada môže ministerstvám a osobitným organizáciám dávať návrhy, iniciatívy a mienky o otázkachsúvisiacich s výkonom právomocí ustanovených týmto zákonom.

Národnostná rada vo vláde môže iniciovať zrušenie, resp. odvolanie predpisov ministerstiev a osobitných organizácií, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, a iných zákonov a predpisov týkajúcich sa národnostnej menšiny.

 

 Vzťahy s orgánmi autonómnej pokrajiny a orgánmi jednotky miestnej samosprávy

 

Článok10

Národnostná rada môže dávať návrhy, iniciatívy a mienky o otázkachsúvisiacich s postavením národnostnej menšiny a so zachovaním osobitostí národnostnej menšiny orgánmi autonómnej pokrajiny a orgánmi jednotky miestnej samosprávy.

 

Medzinárodná a regionálna spolupráca

 

Článok 11

Národnostná rada v súlade so zákonom spolupracuje s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, s organizáciami a ustanovizňami v materskej krajine a s národnostnými radami alebo podobnými orgánmi národnostných menšín v iných štátoch.

Predstavitelia národnostnej rady sa zúčastňujú rokovaní alebo sa s nimi konzultujú pri rokovaniach ouzatváraní bilaterálnych dohôd s materskou krajinou v časti, ktorá sa priamo vzťahuje na práva národnostnej menšiny.

Predstavitelia národnostnej rady participujú na práci zmiešaných medzištátnych telies, ktoré dozerajú na plnenie bilaterálnych medzištátnych dohôd o ochrane práv jednotlivej národnostnej menšiny.

Článok 12

Predstavitelia národnostných menšín sa prostredníctvom Rady Srbskej republiky pre národnostné menšiny podieľajú na procese uzatvárania medzinárodných alebo regionálnych dohôd, resp. pristupovania k dohodám, ktoré sa týkajú postavenia a ochrany národnostnej menšiny.

Zasadnutia národnostnej rady

 

Článok 13

Národnostná rada rozhoduje o otázkach zo svojej príslušnosti na zasadnutiach.

Zasadnutia sa konajú podľa potreby, a najmenej raz za šesť mesiacov, v slovenskom jazyku, a podľa potreby aj po srbsky.

Národnostná rada právoplatne rozhoduje, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Spôsob rozhodovania

 

Článok 14

Národnostná rada právoplatne rozhoduje na zasadnutí, na ktorom je prítomná nadpolovičná väčšina členov národnostnej rady.

 

Článok 15

Národnostná rada rozhoduje právoplatne väčšinou hlasov na zasadnutí, na ktorom je prítomná nadpolovičná väčšina z celkového počtu členov národnostnej rady, ak zákonom a týmto štatútom nie je určená osobitná väčšina.

Národnostná rada rozhoduje väčšinou hlasov z celkového počtu svojich členov:

– o vynesení a zmenách štatútu;

– o vynesení finančného plánu a záverečného účtu národnostnej rady;

– o voľbe predsedu a podpredsedov národnostnej rady, predsedu, podpredsedov a členov výkonnej rady;

– o vynesení stratégie rozvoja v oblastiach patriacich do príslušnosti národnostnej rady.

– predseda a podpredsedovia národnostnej rady, predseda, podpredsedovia a členovia výkonnej rady sa odvolávajú z funkcie, ak pre odvolanie hlasuje viac ako polovica členov národnostnej rady.

– ostatné uznesenia národnostná rada vynáša väčšinou hlasov prítomných členov.

VOĽBY DO NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Článok 16

Voľby do národnostnej rady sa konajú v súlade s podmienkami a postupom, ktoré stanovuje zákon.

USTANOVOVANIE NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Článok 17

Mandát členov národnostnej rady sa potvrdzuje na ustanovujúcej schôdzi.

Mandát člena národnostnej rady sa potvrdzuje na základe osvedčenia o zvolení za člena národnostnej rady a rozhodnutia o udelení mandátu členov národnostnej rady.

Národnostná rada je ustanovená potvrdením mandátov všetkých členov národnostnej rady.

Na prvom ďalšom zasadnutí rady sa koná voľba jej predsedu.

ZLOŽENIE NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Článok 18

Národnostná rada má 29 členov.

Funkčné obdobie národnostnej rady

 

Článok 19

Funkčné obdobie národnostnej rady plynie odo dňa jej ustanovenia a trvá do uplynutia štyrochrokov odo dňa založenia.

Funkčné obdobie národnostnej rady sa pred uplynutím doby, na ktorú je zvolená, končí rozpustením v súlade so zákonom.

Funkčné obdobie členov národnostnej rady

 

Článok20

Člen národnostnej rady sa volí na štyri roky a môže byť znovu zvolený za jej člena.

Funkčné obdobie člena národnostnej rady trvá po dobu trvania funkčného obdobia rady a zaniká ustanovením novozvolenej národnostnej rady.

 

Článok21

Funkčné obdobie člena národnostnej rady sa pred uplynutím doby, na ktorú bol zvolený, končí:

1.podaním demisie;

2. stratou jednej zo všeobecných podmienok na získanie aktívneho volebného práva;

3.nastúpením do práce, resp do funkcie nezlučiteľnej s členstvom v národnostnej rade – sudca, prokurátor a sudca ústavného súdu;

4.ak viac ako rok nebol prítomný na zasadnutiach národnostnej rady;

5.ak jeho bydlisko medzičasom nie je na území Srbskej republiky;

6.ak bol právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu vymazaný z osobitného voličského zoznamu slovenskej národnostnej menšiny;

7.ak bol právoplatným rozsudkom odsúdený za trestný čin na trest odňatia slobody dlhšie ako šesť mesiacov;

8.v prípade úmrtia.

Člen národnostnej rady je povinný svoju demisiu úradne overiť a doručiť ju národnostnej rade do troch dní odo dňa overenia priamo alebo doporučene poštou.

Ukončenie funkčného obdobia člena národnostnej rady konštatuje národnostná rada na prvom nasledujúcom zasadnutí po prijatí informácie o vzniku dôvodu na ukončenie funkčného obdobia.

O ukončení funkčného obdobia člena národnostnej rady pred uplynutím funkčného obdobia rady predseda národnostnej rady informuje republikovú volebnú komisiu a ministerstvo.

Keď sa členovi národnostnej rady mandát skončí pred uplynutím funkčného obdobia rady, jeho mandát sa v súlade so zákonom pridelí prvému nasledujúcemu kandidátovi z volebnej listiny, na ktorej bol člen, ktorého mandát sa skončil.

Práva a povinnosti člena národnostnej rady

 

Článok 22

Člen národnostnej rady má právo:

1.voliť a byť volený do orgánov národnostnej rady;

2.zúčastňovať sa na navrhovaní, vynášaní a realizácii uznesení národnostnej rady;

3.klásť otázku a žiadať vysvetlenie od orgánov národnostnej rady s cieľom plniť práva z bodu 2 tohto článku;

4.požiadať a dostať odbornú pomoc od orgánov a služieb národnostnej rady s cieľom vykonávať svoju funkciu.

Práva členov národnostnej rady sa dodatočne upravujú osobitným aktom.

Článok 23

Člen národnostnej rady je povinný:

1.zúčastňovať sa v práci národnostnej rady, výkonnej rady alebo výboru, kde je členom;

2. písomne alebo ústne informovať predsedu národnostnej rady, predsedu výkonnej rady alebo predsedu výboru, kde je členom, v prípade keď sa nemôže zúčastniť zasadnutia  alebo vykonať zadanú úlohu.

Článok 24

Národnostná rada môže mať čestných členov.

Za čestného člena sa môže vyhlásiť osoba, ktorá svojím pôsobením výrazne prispela k zlepšeniu postavenia a práv príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike.

Osoba, vyhlásená za čestného člena, nemusí byť príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny.

Čestný člen sa môže zúčastňovať v práci národnostnej rady a jej pracovných telies bez práva rozhodovať.

Voľba a postavenie čestného člena národnostnej rady sa upravuje rokovacím poriadkom národnostnej rady.

 

 

ORGANIZÁCIA NÁRODNOSTNEJ RADY

 

1. ORGÁNY NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Článok 25

Národnostná rada má predsedu, troch podpredsedov, výkonnú radu a výbory pre vzdelávanie, kultúru, informovanie a úradné používanie jazyka a písma.

1. Predseda

 

Článok 26

Predseda národnostnej rady je oprávnený:

1.predstavovať a zastupovať národnostnú radu a byť zodpovedný za jej prácu;

2. stará sa o zákonné používanie a disponovanie finančných prostriedkov a o majetok rady;

3. vynáša jednotlivé akty pre ktoré je oprávnený zákonom, štatútom alebo všeobecným aktom rady;

4.zvolávať a viesť zasadnutia národnostnej rady;

5.navrhovať kandidátov na podpredsedov národnostnej rady, na predsedu, podpredsedov a členov výkonnej rady národnostnej rady, predsedov, podpredsedov a členov výborov národnostnej rady;

6.navrhovať plán práce národnostnej rady;

7.navrhovať ročný finančný plán národnostnej rady;

8.podávať národnostnej rade správu o svojej činnosti najmenej raz ročne;

9.podávať národnostnej rade finančnú správu a záverečný účet;

10.podpisovať akty národnostnej rady a zápisnicu z jej zasadnutí;

11.zvolávať zasadnutia výkonnej rady a pracovných telies národnostnej rady v mimoriadnej situácii;

12.má právo byť prítomný na zasadnutiach výborov národnostnej rady, bez práva rozhodovať;

13.môže angažovať odborných poradcov z oblastípatriacich do príslušnosti národnostnej rady.

Predsedu národnostnej rady môže nadviazať pracovný pomer v národnostnej rade.

Predsedu národnostnej rady počas jeho dlhšej neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti vykonávať svoju funkciu, zastupuje podpredseda národnostnej rady poverený predsedom / predsedníčkou národnostnej rady osobitným povolením.

 

Článok 27

Predseda národnostnej rady a člen výkonnej rady nemôže byť členom riadiacich orgánov politickej strany akými sú predseda, predsedníctvo, výkonná rada a podobne.

Predseda národnostnej rady a člen výkonnej rady nemôže byť zvolená alebo menovaná osoba v štátnom orgáne, pokrajinskom orgáne alebo v orgáne jednotky miestnej samosprávy, ktorý v rámci svojej pôsobnosti rozhoduje o otázkach, týkajúcich sa práce národnostných rád.

Voľbou, čiže menovaním z odsekov 1 a 2 tohto článku, končí sa mandát predsedu národnostnej rady, čiže členstvo vo výkonnej rade. Ukončenie mandátu predsedu národnostnej rady, čiže členstva vo výkonnej rade, národnostná rada konštatuje na prvom nasledujúcom zasadnutí po prijatí oznámenia o výskyte dôvodov uvedených v odseku 3 tohto článku.

 

Článok28

Predseda národnostnej rady je za svoju prácu zodpovedný národnostnej rade.

Článok 29

Národnostná rada volí predsedu spomedzi svojich členov.

Návrh na predsedu národnostnej rady podáva najmenej tretina jej členov.

Člen národnostnej rady môže navrhnúť iba jedného kandidáta na predsedu.

Predseda národnostnej rady sa volí väčšinou hlasov z celkového počtu členov rady.

Článok30

Funkčné obdobie predsedu národnostnej rady začína plynúť dňom voľby a trvá po ustanovenie novozvolenej národnostnej rady.

Funkčné obdobie predsedu sa končí pred vypršaním doby, na ktorú bol zvolený:

1.ak zanikne jeho mandát člena národnostnej rady;

2.podaním demisie;

3.odvolaním;

4.úmrtím.

Predseda národnostnej rady sa odvoláva takým istým postupom, akým sa volil.

Ak predseda národnostnej rady nebol odstavený v odvolacom konaní, nový proces na jeho odvolanie sa nemôže začať skôr ako uplynie šesť mesiacov.

2. Podpredsedovia

 

Článok 31

Národnostná rada má troch podpredsedov, ktorí pomáhajú predsedovi národnostnej rady na spôsob, ktorý určí predseda národnostnej rady.

Národnostná rada volí podpredsedov spomedzi svojich členov na návrh predsedu rady alebo najmenej tretiny svojich členov.

Podpredseda národnostnej rady sa volí väčšinou hlasov z celkového počtu členov rady.

Článok32

Ustanovenia tohto štatútu vzťahujúce sa na ukončenie funkčného obdobia predsedu národnostnej rady sa uplatňujú aj pri ukončení funkčného obdobia jej podpredsedov.

3. Výkonná rada

 

Okruh pôsobnosti výkonnej rady

 

Článok 33

Výkonná rada:

1.priamo vykonáva a zabezpečuje výkon uznesení a iných aktov národnostnej rady;

2. zabezpečuje výkon verejných právomocí, ktoré sú zverené národnostnej rade;

3.môže navrhovať menenie a dopĺňanie štatútu;

4.pripravuje návrh plánu a programu činnosti národnostnej rady;

5.pripravuje návrh finančného plánu, finančnej správy a záverečného účtu národnostnej rady;

6.koordinuje činnosť výborov národnostnej rady;

7.pripravuje návrhy aktov, ktoré vynáša národnostná rada;

8.vynáša rokovací poriadok výkonnej rady;

9.vykonáva aj iné povinnosti  stanovené zákonom, štatútom a všeobecnýmiaktami národnostnej rady;

10.dáva súhlas na všeobecné akty, ktoré samostatne prijal predseda národnostnej rady.

Národnostná rada môže výkonnú radu poveriť pri rozhodovaní o jednotlivých otázkach súvisiacich s výkonom právomocí národnostnej rady stanovených týmto zákonom.

Tak vynesené uznesenia výkonnej rady podliehajú schváleniu národnostnej rady na jej prvom nasledujúcom zasadnutí a schválené sú, ak za nich hlasovala nadpolovičná väčšina členov rady. Ak národnostná rada neschváli uznesenie výkonnej rady, jej mandát zaniká a uznesenie národnostnej rady zostáva platné.

Zloženie výkonnej rady

 

Článok 34

Výkonná rada má predsedu, dvoch podpredsedov a štyroch členov zodpovedných za jednotlivé oblasti pôsobenia národnostnej rady.

Národnostná rada volí predsedu, podpredsedov a členov výkonnej rady spomedzi svojich členov na návrh predsedu rady.

Za člena výkonnej rady nemôže byť zvolený predseda, ani podpredseda národnostnej rady.

Výkonná rada sa volí väčšinou z celkového počtu členov národnostnej rady.

Článok 35

Predseda výkonnej rady organizuje a koordinuje prácu výkonnej rady a prácu výborov.

Predseda, podpredseda a členovia výkonnej rady sú za svoju prácu zodpovední národnostnej rade.

Článok 36

Predsedu výkonnej rady za jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenia zastupuje podpredseda výkonnej rady, ktorého určí predseda výkonnej rady.

Článok 37

Výkonná rada je povinná periodicky, a najmenej raz ročne, podať národnostnej rade správu o svojej činnosti.

Funkčné obdobie výkonnej rady

 

Článok 38

Funkčné obdobie výkonnej rady začína plynúť dňom jej zvolenia.

Funkčné obdobie výkonnej rady trvá po ukončenie funkčného obdobia národnostnej rady, ktorá ju zvolila.

Funkčné obdobie výkonnej rady sa končí pred uplynutím doby, na ktorú bola zvolená:

1. v prípade vzniku situácie z čl. 32, odsek 3 tohto štatútu;

2. odvolaním.

Výkonná rada sa odvoláva postupom, akým bola zvolená.

Článok 39

Ustanovenia tohto štatútu vzťahujúce sa na ukončenie funkčného obdobia predsedu národnostnej rady sa uplatňujú aj pri ukončení funkčného obdobia členov výkonnej rady.

4. Pracovné telesá

 

Článok40

Národnostná rada zriaďuje stále pracovné telesá.

Stále pracovné telesá rady sú výbory.

Článok41

Národnostná rada má tieto výbory:

1. výbor pre vzdelávanie;

2. výbor pre kultúru;

3. výbor pre informovanie;

4. výbor pre úradné používanie jazyka a písma.

Pôsobnosť výborov

 

Článok42

Výbor v rámci okruhu pôsobnosti národnostnej rady stanoveného zákonom:

1. pripravuje ročný plán a program práce v rámci svojej pôsobnosti, svoje finančné plány a finančné správy a predkladajú ich výkonnej rade a členom národnostnej rady;

2. navrhuje uznesenia národnostnej rade a výkonnej rade z oblasti svojej pôsobnosti;

3. rozhoduje o otázkach, ktorými ich poverí národnostná rada a výkonná rada;

4. začína rozpravu o jednotlivých otázkach;

5. sleduje situáciu vo svojej oblasti, pripravuje správy a navrhuje opatrenia na zlepšenie plnenia zákona a iných predpisov z tejto oblasti;

6. vynáša rokovací poriadok;

7. vykonáva iné úlohy, ktorými ho poverí národnostná rada a výkonná rada.

Zloženie výborov

 

Článok 43

Výbor má predsedu, podpredsedu a členov.

Predsedovia výborov môžu byť výnimočne odborníci z radov národnostnej menšiny v oblastipre ktorú je výbor založený, ktorí nie sú členmi národnostnej rady.

Národnostná rada uznesením určuje počet členov každého výboru, ktorý nemôže byť menší ako 5.

Podpredsedovia a členovia výboru nemusia byť členmi národnostnej rady.

Predseda a podpredsedovia národnostnej rady nemôžu byť členmi výborov.

Voľba členov výborov

 

Článok 44

Predsedu, podpredsedu a členov výborov navrhuje predseda národnostnej rady alebo najmenej tretina jej členov.

Výbor sa volí väčšinou hlasov z celkového počtu členov národnostnej rady.

Funkčné obdobie výboru sa začína dňom jeho zvolenia a trvá do ukončenia funkčného obdobia národnostnej rady, ktorá ho zvolila.

 Funkčné obdobie členov výborov

 

Článok 45

Funkčné obdobie členov výboru sa končí pred uplynutím doby, na ktorú boli zvolení:

1. podaním demisie;

2. odvolaním;

3. úmrtím.

Článok 46

Výbor môže zriaďovať komisie na zváženie jednotlivých otázok patriacich do rámcov jeho pôsobnosti.

Členmi komisie sú odborníci v odbore, pre ktorý sa komisia zriaďuje.

 

UZNANIA NÁRODNOSTNEJ RADY

A SPÔSOB ICH ODOVZDÁVANIA

 

Článok 47

Uznania národnostnej rady sú nasledujúce:

 1. 1.Cena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,
 2. 2.Plaketa Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,
 3. 3.a iné uznania, ktoré určí národnostná rada.

Kritérium, postup a ďalšie otázky súvisiace s udeľovaním uznaní sa upravujú osobitným aktom národnostnej rady.

 

 

 

ODBORNÁ SLUŽBA

 

Článok 48

Národnostná rada zriaďuje odbornú službu na vykonávanie úloh súvisiacich s jej činnosťou a na prípravu, realizáciu a kontrolu plnenia jej uznesení.
Odborná služba národnostnej rady vykonáva administratívne úlohy súvisiace s prácou národnostnej rady.
Prácu odbornej služby vedie tajomník národnostnej rady, zamestnaný na plný pracovný úväzok.

Tajomník

 

Článok 49

Tajomník národnostnej rady:

 1. 1.vedie prácuslužby národnostnej rady;
 2. 2.má na starosti vykonávanie prác súvisiacich s činnosťou rady;
 3. 3.podľa potreby pripravuje návrhy uznesení, ktorých vynesenie patrí do okruhu pôsobnosti národnostnej rady, jej predsedu alebo výkonnej rady národnostnej rady;
 4. 4.zúčastňuje sa práce rady, výkonnej rady, výborov, komisií a pracovných telies rady bez práva na rozhodovanie;
 5. 5.dbá na zákonnosť práce rady;
 6. 6.prihliada na organizáciu práce pracovných telies rady;
 7. 7.má na starosti spisovanie zápisníc zo zasadnutí rady, výkonnej rady alebo pracovných telies rady;
 8. 8.má na starosti zverejňovanie aktov rady;
 9. 9.má na starosti prípravu návrhov uznesení národnostnej rady, výkonnej rady alebo pracovných telies rady;
 10. 10.pomáha predsedovi pri príprave a zvolávaní zasadnutí rady;
 11. 11.plní uznesenia rady, predsedu rady a predsedu výkonnej rady;
 12. 12.vykonáva iné úkony, patriace do príslušnosti predsedu rady a predsedu výkonnej rady, keď ho nimi poveria;
 13. 13.stanovuje práodbornej služby, keď ide o organizáciu práce, prípravu a plnenie uznesení rady a jej výkonnej rady.

Článok50

Tajomník národnostnej rady je za svoju prácu zodpovedný národnostnej rade a jej predsedovi.

VEREJNOSŤ PRÁCE

 

Článok 51

Práca národnostnej rady je verejná.

Verejnosť práce sa zabezpečuje:

1.všetky uznesenia a akty národnostnej rady sa zverejňujú najneskôr do desiatich dní odo dňa nadobudnutia platnosti, čiže dňom ich prijatia na webovej stránke národnostnej rady, ktorá je dvojjazyčná, v srbčine a v jazyku slovenskej národnostnej menšiny alebo na vývesnej tabuli v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny;

2. zasielaním pozvánok a materiálov pre zasadnutia médiám;

3. umožňovaním účasti predstaviteľov médií a iných zainteresovaných strán na zasadnutiach rady v súlade s rokovacím poriadkom národnostnej rady.

FINANCOVANIE PRÁCE NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Článok52

Finančné prostriedky na činnosť národnostnej rady sa zabezpečujú z rozpočtu Srbskej republiky, rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, z rozpočtov jednotiek miestnych samospráv, z donácií a iných príjmov.

Za finančné hospodárenie, podávanie správ a vedenie účtovných kníh národnostnej rady je zodpovedný predseda národnostnej rady.

AKTY NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Článok 53

Najvyšším aktom národnostnej rady je štatút.

Návrh na úpravua doplnenie (zmenu) štatútu môže podať najmenej tretina členov národnostnej rady.

Návrh sa podáva v písomnej podobe a so zdôvodnením. V návrhu musia byť jasne označené ustanovenia, ktorých zmena sa navrhuje, a navrhované zmeny.

Článok 54

Pri plnení úloh z okruhu svojej pôsobnosti národnostná rada vynáša uznesenia, závery, rozhodnutia, vyjadruje súhlas, mienku, vypracúva pravidlá, návrhy, odporúčania, smernice a iné akty.

Predseda národnostnej rady môže vynášať pravidlá, rozhodnutia, závery, príkazy a smernice.

Výkonná rada a výbory vynášajú rokovací poriadok, závery, smernice a iné akty.

ZLADENOSŤ PRÁVNYCH AKTOV,

ICH ZVEREJŇOVANIE A NADOBÚDANIE PLATNOSTI

 

Článok 55

Štatút musí byť v súlade s ústavou a zákonom.

Uznesenia a všeobecné právne akty národnostnej rady musia byť v súlade s ústavou, zákonom a štatútom.

Akty predsedu národnostnej rady, výkonnej rady, výborov a iných pracovných telies musia byť v súlade so zákonom, štatútom, uzneseniami a aktmi národnostnej rady.

ZAVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 56

Dňom nadobudnutia platnosti tohto štatútu prestane platiť Štatút Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny prijatýna zasadnutí 10.12.2014. roka.

Tento štatút nadobúda platnosť ôsmym dňom odo dňa zverejnenia na webovej stránke národnostnej rady alebo na vývesnej tabuli národnostnej rady.

 

Číslo: 01–117/2018-01

Dňa: 28.12.2018

 

PREDSEDNÍČKA  NÁRODNOSTNEJ  RADY

                                                                                                            Libuška Lakatoš