Súbeh na štipendium pre študentov

Rozhodnutím NRSNM a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

 

Podmienky pre uchádzačov:

  1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola, alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – dokumentovať skenovaným vysvedčením),
  2. orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou skenovanej prihlášky),
  3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy; uprednostnené budú odbory: matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra (dokumentovať skenovaným indexom so známkami),

 

Potrebné doklady /fotokópie/:

  1. Výpis z matriky narodených – skenovaný
  2. Vysokoškolský dokument, z ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami)
  3. Kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta) uvedený v prihláške
  4. Skenované vysvedčenie, z ktorého vidno, že navštevoval slovenskú školu alebo hodiny slovenčiny
  5. Prihláška na súbeh na originálnom tlačive zverejnenom sa stránke NRSNM (podpísanú zaslať skenované elektronicky)

 

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.

Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli Komisia NRSNM.

Prihlášku na tlačive s potrebnými dokladmi zaslať výlučne elektronicky na mail stipendia.nrsnm@gmail.com

 

Súbeh je otvorený od 11. 10. – 01. 11. 2021

Oneskorené a neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

 

Dodatočné informácie na tel. čísle: 021 422 989