Kategória Výzvy

Literárna súťaž Nového života

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Slovenské vydavateľské centrum a Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život vypisujú súťaž o najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej. Súťaž je anonymná a rukopisy treba zaslať v troch výtlačkoch pod značkou. Rozlúštenie…

Zasadala Komisia pre štipendiá

Vo štvrtok 8.septembra prostredníctvom Zoom platformy zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM. Komisaia jednoznačne odsúhlasila, aby sa rozpísala výzva na udelenie finančnej podpory pre žiakov stredných škôl zapísaných do tried s vyučovacím jazykom slovenským. Podmienky výzvy a prihlasovacie tlačivo si prevezmete…

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB…

SÚBEH

NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV  V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2022 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje SÚBEH NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV  V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2022 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade…

Súbeh na voľbu riaditeľa

Podľa článkov 35 a 36 Zákona o kultúre (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 13/2016, 30/2016 –oprava, 6/2020, 47/2021 a 78/2021), článku 49 Zákona o muzeálnej činnosti (Úradný vestník RS, č. 35/2021)článkov 21, 22 a 23 Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov (Úradný vestník obce…

Štipendium Vlády SR na akademický rok 2022/2023

Rozpísaný je súbeh na podávanie žiadostí na Štipendium Vlády SR na akademický rok 2022/2023 na 70 štipendijných miest. Počet štipendijných miest pre Srbsko je 20 pre magisterské a 2 pre doktorandské štúdium. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v zahraničí…

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku na rok 2022               Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a…