Kategória Výbor pre vzdelávanie

Ročníkové skúšky zo slovenčiny pre stredoškolákov

Dňa 20. júna 2022 roku stredoškoláci z Báčskej Palanky, Vršcu a Zreňaninu mali možnosť na strednej Technickej škole 9. mája v Báčskej Palanke zrealizovať a úspešne ukončiť externé vyučovanie sa slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry skladaním skúšok. Ide o stredoškolákov, ktorí slovenčinu, svoj materinský…

Koncoročný program v Báčskej Palanke

Vo štvrtok 23. júna sa v Slovenskom dome v Báčskej Palanke konal koncoročný program pre žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry. Program pripravila učiteľka slovenčiny Mária Šulcová, ktorá už rad rokov dosahuje pozoruhodné výsledky a zozbiera veľký počte…

Udelenie cien na Veľvyslanectve SR v Belehrade

Na základe dohody s Veľvyslanectvom SR v Belehrade, boli  v stredu, 22.06.2022 na pôde Veľvyslanectva SR v Belehrade odovzdané ocenenia pre žiakov zo Srbska na súbehu 3. ročníka: Najkrajšie rozprávky z celého sveta. Ceny žiakom odovzdala Monika Podsklanová Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca  a Bratislava…

Podpora realizácii hodín slovenského jazyka

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny už celý rad rokov finančne podporuje realizáciu hodín slovenského jazyka ako alternatívneho programu v predškolských ustanovizniach, kde nejestvujú skupiny so slovenskou vyučovacou rečou. Ako následok takého projektu je navýšený počet žiakov na hodinách slovenčiny s…

Podpisovanie zmlúv v oblasti vzdelávania v NRSNM

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2022 dňa 6. mája vypísal súbeh na  financovanie a spolufinancovanie programov v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky, v predškolských…

Výsledky Komisie pre štipendiá

V piatok 3.júna v Starej Pazove zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM a doniesla rozhodnutie o pridelení odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2022 Na zasadnutí, okrem členov Komisie bol prítomný aj predseda MSS a konzulka Veľvyslanectva SR v…

Realizácia projektu Erazmus +

V dňoch 1. – 3. 06. 2022 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici skupina učiteľov slovenčiny, hudobnej kultúry a triedneho vyučovania absolvovala školenie, ktoré sa uskutočnilo v rámci podpísanej dohody medzi Oddelením slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom…