Mesiac marec 2023

Podpora pre materské školy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku už rad rokov podporuje predškolské ustanovizne s vyučovacím jazykom srbským, v ktorých deti prejavili záujem o vyučovanie slovenčiny. Z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie sa uhrádza práca učiteľov v Novom Sade, Čeláreve, Báčskej Palanke,…

Rozhodnutia zo 4. zasadnutia NRSNM,

ktoré sa uskutočnilo v piatok 24. februára 2023 o 18.00 hodine v Kovačici záver- konštatovanie mandatu člena NRSNM Vyrocna sprava NRSNM 2022 rozhodnutie – sprava o činnosti za rok 2022 rozhodnutie – finančná správa za rok 2022 finančná správa NRSNM…