ZASADNUTIE VÝBORU PRE VZDELÁVANIE

V utorok 24. septembra t. r. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadali členovia Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Na tejto ustanovujúcej schôdzi členovia VPV usmernili finančnú pomoc stredoškolákom v slovenských triedach v gymnáziách v Kovačici a v Petrovci, ako aj v Strednej zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade.

Na základe kritérií a regionálnej zastúpenosti, právo na bezplatný pobyt v žiackom domove majú nasledovní žiaci: Vladimír Vaňa Valent a Ľudmila Ragová zo Selenče, Benjamín Kunčák z Pivnice, Filip Rybár zo Šídu a Aleksandra Papová z Padiny. Novinkou je, že si komisia ponecháva právo odobrať štipendium žiakovi, ktorý v priebehu štipendovania dostane pokarhanie pred vylúčením z internátu alebo pokarhanie riaditeľa školy alebo preukáže negatívny prospech na polroku. Pre žiakov Gymnázia Jána Kollára, ktorí nie sú ubytovaní v žiackom domove, Výbor pre vzdelávanie vyčlení 30.000,00 dinárov na kúpu učebníc zo slovenčiny.

zas-vzdelavanie002

Žiakom slovenských tried Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici v tomto roku NRSNM poskytne finančnú pomoc v hodnote 200.000,00 dinárov, ktorá bude určená na úhradu cestovných trov a zabezpečenie učebníc. Na začiatku tohto školského roka žiakom 1. a 2. ročníka strednej zdravotníckej školy v Novom Sade boli odovzdané učebnice pre odborné predmety, ktoré sú zabezpečené za pomoci Žilinského samosprávneho kraja.

V pokračovaní schôdze členovia Výboru sa dohodli finančne podporiť i profesorov slovenčiny, ktorí tento predmet vyučujú fakultatívne a školy im nemôžu zabezpečiť prostriedky na platy. Sú to profesorky, ktoré prednášajú v Strednej ekonomickej škole a v gymnáziu v Báčskej Palanke a v gymnáziu v Šíde.

Na základe aktuálnych informácií, ktoré podali riaditelia škôl s vyučovacím jazykom slovenským, zmapované je, že je počet žiakov na základných školách tohto roku 3 034, roztiedených do 164 tied. Na stredných školách v slovenských triedach počet žiakov je 487. Keď ide o odbornú kádrovú zastúpenosť, v najväčšom počte chýbajú profesori matematiky a fyziky, tiež chémie, cudzích jazykov a defektológovia.

Na záver členovia schválili návrh, aby sa vypísal súbeh na vysokoškolské štipendiá pre študentov, ktorí študujú v Srbsku. Súbeh bude otvorený od 1. októbra do 1. novembra 2013.