Súbeh Zorničky 2013

Slovenské vydavateľské centrum,

redakcia časopisu Zornička

a Literárna komisia Výboru pre kultúru NRSNM

 

vypisujú

S Ú B E H

na poviedku a báseň pre deti

 

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:

 

1. cena 12. 000,00 dinárov

2. cena   8. 000,00 dinárov

3. cena   5. 000,00 dinárov

 

Súbeh je otvorený do 15. novembra 2013.

 

Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vyda­vateľské centrum, Ul. XIV. VÚSB 4 – 6, 21 470 Báčsky Petrovec, s poznámkou Na súbeh Zorničky.

 

Redakcia časopisu Zornička