Stretnutie s ministrom školstva

V rámci XXX. pukanských remeselníckych dní v Slovenskej republike sa 6, júla bežného roku koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová stretla s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže JuDr. Ing. Tomášom Druckerom a Ing. Branislavom Becíkom, predsedom Nitrianského samosprávneho kraja. Na spoločnom stretnutí sa hovorilo o poskytnutej finančnej pomoci ministerstva Slovákom v zahraničí v oblasti vzdelávania na žiacke tábory, školy v prírode, edukácie pre slovenských učiteľov, na zabezpečenie učebníc, na vládne štipendiá pre študentov a ďalšie témy v oblasti národnostného školtva v zahraničí.