Zasadala Programová rada Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj

Dňa 22. apríla 2013 v zasadačke NRSNM v Novom Sade sa stretli členovia Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM – tentoraz v úlohe Programovej rady 43. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj /FF TT/, ktorý bude čo nevidieť – 1. júna 2013 v Hložanoch.

Členovia uvedenej komisie Výboru pre kultúru sa automaticky stali členmi Programovej rady tohto festivalu na základe novej zmluvy podpísanej medzi zakladateľmi a organizátormi festivalu Tancuj, tancuj v Hložanoch dňa 9. apríla 2013. Na zasadnutí boli prítomní: Valentín Michal Grňa, Anna Chrťanová Leskovac, Michal Hataľa, Ján Marko, Stanislav Dierčan, Željko Čapeľa, Jaroslav Litavský a koordinátor FF TT Marijan Pavlov.

Programová rada sa v rámci rokovacieho programu zmienila o definovaní pravidiel FF TT, v pokračovaní schôdze koordinátor Marijan Pavlov podal náčrt programu a sprievodných podujatí  FF TT v Hložanoch a navrhovali i členov odbornej poroty tohto festivalu.

Prítomní sa však dohodli, že sa k danému rokovaciemu programu systematickejšie vrátia dňa 8. mája t. r. v Hložanoch. Potom doriešia i všetky otvorené otázky týkajúce sa nielen Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj v Hložanoch, ale i festivalov, ktoré čoskoro očakáva podpisovanie zmluvy spoluzakladateľov a organizátorov – Stretnutia v pivnickom poli a Detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kysáči.