Zasadala posudzovacia komisia na hodnotenie projektov Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá

Dňa 23. apríla 2013 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadala posudzovacia komisia NRSNM, ktorá hodnotila projekty súbehu o dotácie organizáciám etnických spoločenstiev v Autonómnej pokrajine Vojvodine na rok 2013, ktorý vypísal Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá.

V súlade so Zákonom o národnostných radách, národnostné rady sú poradným telesom v procese rozdeľovania finančných prostriedkov z Republiky Srbsko a Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktoré sa schvaľujú ustanovizniam, združeniam alebo organizáciám národnostnej menšiny v oblasti kultúry. Posudzovacia komisia aj toho roku navrhla prioritné projekty na základe schválených kritérií NRSNM na udeľovanie finančných prostriedkov pre oblasť kultúry a na základe kultúrnej politiky NRSNM a strategických cieľov, ktoré z nej vyplývajú.

Oneskorené projekty, o ktorých Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá posudzovaciu komisiu NRSNM písomne oboznámil, neboli rozoberané.

Návrhy posudzovacej komisie majú iba odporúčací charakter Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. Návrhy na pridelenie prostriedkov sa teda v tejto fáze ešte nezverejňujú a výsledky budú zverejnené až po rozhodnutí tohto sekretariátu.