Zasadala Programová rada Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

Dňa 16. apríla 2014 v zasadačke NRSNM v Novom Sade sa stretli členovia Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM – tentoraz v úlohe Programovej rady 44. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj.

Na zasadnutí boli prítomní: Valentín Michal Grňa, Anna Chrťanová Leskovac, Michal Hataľa, Stanislav Dierčan, Željko Čapeľa, Jaroslav Litavský a koordinátorka festivalu Tancuj, tancuj Katarína Mosnáková.

tancuj-tancuj 002

 
Členovia komisie, čiže Programovej rady sa zmienili o pravidlách troch našich festivalov, ktoré majú osobitný význam pre slovenskú národnostnú menšinu. Ide o Folklórny festival Tancuj, tancuj…, Stretnutie v pivnickom poli a o Detský folklórny festival Zlatá brána. Všetky pravidlá na zasadnutí boli dôkladne analyzované. Úlohou koordinátorky Výboru pre kultúru a koordinátorky FF tancuj, tancuj bolo po zasadnutí pravidlá skorigovať, aby ich následne mohol schváliť Výbor pre kultúru NRSNM. Jednou z pripomienok bolo, aby plakety festivalu Tancuj, tancuj…, ktoré apre festival zabezpečuje NRSNM, obsahovali logo tohto festivalu. V pokračovaní zasadnutia navrhnutí boli členovia odborných porôt festivalov Tancuj, tancuj a Zlatá brána a taktiež bol navrhnutý i program Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj. Zo Slovenska sa na 44. FF Tancuj, tancuj… zúčastní FS Bukovinka z Braväcova.

tancuj-tancuj 003