Zasadala Komisia pre zveľaďovanie festivalov Výboru pre kultúru

Dňa 18. septembra 2013 v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM.

Prítomní boli Katarína Mosnáková, predsedníčka komisie a členovia Milina Sklabinská, Marijan Pavlov a Michal Čiliak. Valentín Michal Grňa svoju neprítomnosť ospravedlnil a na schôdzi bola prítomná i predsedníčka Výboru pre kultúru Zdenka Valentová Belić.

Táto komisia v súlade so svojím plánom na tento rok sa plne zapojila do aktivít, ktorých tendenciou je prispieť k zvyšovaniu kvality festivalov a podujatí, ktoré NRSNM vymenovala za celomenšinové. Čiže podujatí, ktoré  majú mimoriadny význam pre zachovávanie, zveľaďovanie a rozvoj špecifík a národnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Akurát v takomto duchu bol koncipovaný i rokovací program septembrovej schôdze. V tomto zmysle na Detskom divadelnom festivale 3 x Ď bola vypracovaná štúdia – vyhodnotenie tejto prehliadky na základe prieskumu verejnej mienky, urobený bol redizajn loga festivalu Tancuj, tancuj a vynovená zvučka tohto festivalu. V zmysle vizuálnej podpory Detského festivalu populárnej hudby Letí pieseň, letí členovia komisie rozhodli, že sa vypíše súbeh na vypracovanie loga a na výtvarné riešenie tohto festivalu. Taktiež sa dohodli, aby sa urobil prieskum verejnej mienky i na Stretnutí v pivnickom poli.

Cieľom tejto komisie v budúcnosti je, aby svoje aktivity sústredila na skvalitnenie marketingového materiálu všetkých celomenšinových festivalov, čo sa jej zatiaľ v značnej miere aj darí.