Zasadala Komisia pre zachovanie slovenského jazyka

Komisia pre zachovanie slovenského jazyka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadala vo štvrtok 19. septembra roku 2013 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

Prítomné boli i učiteľky, ktoré prednášajú Slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry na základných a stredných školách v Novom Sade, Báčskej Palanke, Vojlovici, Aradáči, Šíde, Savinom Sele, Begeči, Petrovaradíne a iných osadách. Členovia Komisie posúdili body týkajúce sa súčasného stavu na školách a zmienili sa i o počte žiakov na školách, kde sa vyučuje tento predmet. Zároveň prerokovali aj potreby učebníc pre týchto žiakov, ako aj aktuálne otázky.

Predsedníčka Komisie Ruženka Ďuríková prečítala rokovací program, ktorý členovia jednohlasne schválili. V rámci prvého a druhého bodu rokovacieho programu učiteľky informovali členov o aktuálnej situácii na školách, na ktorých prednášajú, o počte žiakov, ktorí si zvolili slovenčinu ako voliteľný predmet a o tom, ako sú formované skupiny, konkrétne, či je v skupinách zodpovedajúci počet detí. Učiteľky si navzájom vymenili dojmy – ako pozitívne, tak i negatívne. Najväčší problém majú učiteľky, ktoré prednášajú slovenčinu na školách v Novom Sade, lebo ich hodiny nie sú zaradené do rozvrhu, nemajú svoje priestory a často nemajú ani pochopenie zo strany riaditeľov škôl. Na základe podaných údajov prišlo sa k uzáveru, že si Slovenčinu s prvkami národnej kultúry zvolilo zhruba 475 žiakov. Počítame s tým, že to nie je konečný počet a že ešte bude stúpať.

NRSNM už niekoľko rokov zapezbečuje učebnice pre deti, ktoré si volia Slovenčinu s prvkami národnej kultúry ako voliteľný predmet a tak aj tohto roku vyčlení prostriedky zo svojho rozpočtu na nákup potrebných učebníc.

V rámci bodu aktuálne otázky členovia Komisie navrhli, aby sa do rozpočtu na idúci rok naplánovali aj prostriedky pre projekt za pomoci ktorého sa bude organizovať jednodenný výlet pre tieto deti a cieľom bude prezentovať svoju skupinu priliehavým veršíkom, básňou, hrou alebo recitáciou, ohľadom na to, že sa nezúčastňujú na bežných súťažiach zo slovenského ako materinského jazyka.