Zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM

V pondelok 26. mája 2014 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Výbor sa na svojom druhom zasadnutí v tomto roku venoval problematike vo vzdelávani.

Spolupráca s Filozofickou fakultou v Novom Sade

Dr. Jarmila Hodoličová, šéfka Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade ozrejmila členom VPV aktuálne postavenie našich študentov na Oddelení slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novm Sade. VPV Oddeleniu schválil finančnú podporu na kúpu dvoch počítačov do študovne, odmenu (pochvalu a finančnú podporu v sume 10.000,00) pre Annu Margaretu Valentovú, ako najúspešnejšiu študentku na Filozofickej fakulte v akademickom roku 2012/2013 ako aj cestovné trovy pre dvoch študentov, ktorí sa zúčastnia na SAS-e v Bratislave počas letných prázdnin na odbornom zdokonaľovaní zo slovenského jazyka. Filozofická fakulta – Oddelenie slovakistiky aj naďalej bude spolupracovať s NRSNM v zmysle príprav testov a v Komisii pri organizovaní a realizácii súťaží zo slovenského jazyka pre základné a stredné školy a zapoja sa i do odborného zdokonaľovania pre učiteľov (realizácie akreditovaných programov odborného zdokonaľovania).

Hovorilo sa i o potrebe oživenia Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti o čo prejavila záujem i Asociácia slovenských pedagógov, predovšetkým Aktív slovenčinárov.

vzde 002


Návrh členov do školských výborov

Do Školských výborov na schôdzi boli navrhnutí nasledujúci členovia:

 

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci

– Ondrej Molnár (Anna Makišová) z Hložian

– Mariena Korošová z Báčskeho Petrovca

– Dr. Samuel Čelovský z Báčskeho Petrovca (Kulpín)

 

ZŠ Bratstvo v Aradáči

– Erka Viljačiková, Anna Bagľašová a Jano Litavský z Aradáča

 

ZŠ Tomáša Garika Masaryka v Jánošíku

– Anna Srdićová, Anna Megová a Vlastislav Špringeľ z Jánošíka

 

ZŠ Bratstva a jednoty v Bielom Blate

– schválení boli navrhnutí členovia z lokálnej samosprávy: Vesna Poliak, Anka Janto a Paľo Straka z Bieleho Blata

 

ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian

– Jarmila Bohušová, Anna Makišová (Vierka Molnárová) a Viera Miškovicová (Daniela Feketeová) z Hložian

 

ZŠ bratov Novakovcov v Silbaši

– schválení boli navrhnutí členovia z lokálnej samosprávy: Janko Fabri, Mirjana Pejak a Milica Zeljković zo Silbaša

 

ZŠ 15. októbra Pivnice

– Valentín Michal Grňa, Ján Merník a Jozef Pap z Pivnice

 

ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

– Vladimír Ivičiak, Božena Levárska a Katarína Melegová Melichová z Báčskeho Petrovca

 

PU Včielka v Báčskom Petrovci

– Alena Pešková z Hložian, Mária Andrášiková z Báčskeho Petrovca a Viera Dorčová Babiaková z Kulpína

 

ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne

– Anna Francystiová, Anna Babiaková a Pavel Gaža z Kulpína

 

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

– schválení boli navrhnutí členovia z lokálnej samosprávy: Andrej Jonáš z Kovačice, Dragica Cakić z Debeljače a Eva Petraš z Padiny

 

ZŠ Mladých pokolení z Kovačice

– Anna Chalupová, (Jarmila Ćendićová) Snežana Milić a (Martin Zloch) Nataša Feketi z Kovačice

 

ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

– Igor Feldy, Ján Majorský a Anna Lepšanovićová zo Starej Pazovy

 

Do žiackeho domova v Novom Sade na ul. Nikolajevska 1 sa navrhuje Karmena Zorňanová /Rastislav Zorňan z Nového Sadu.

vzde 003

 

Poskytovanie mienky a súhlasu na voľbu riaditeľov škôl a PU

Žiadosť na poskytovanie mienky pri voľbe riaditeľa podala ZŠ Jána Kollára v Selenči. Na súbehu boli prihlásené dve kandidátky: Katarína Vrabčeniaková a Svetlana Zolňanová. VPV 7 hlasmi podporil Svetlanu Zolňanovú za riaditeľku školy v Selenči. Za Katarínu Vrabčeniakovú hlasovali 3 členovia a 1 člen VPV sa hlasovania zdržal.

 

Žiadosť na poskytovanie mienky pri voľbe riaditeľa podala ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči. Po dlhšej rozprave VPV postrehol určité chyby pri postupe vymenovaní členov do Školského výboru a pri postupe voľby pre riaditeľa školy a preto sa výbor jednomyseľne rozhodol nepodporiť ani Annu Gašparovićovú ani Ľudmilu Berediovú Stupavskú. Ďalej VPV navrhol napísať mestskej osvetovej inšpektorke dopis v ktorom bude oslovená vykonať prehliadku školy (nahliadnutie do činnosti školy, do procedúry pri voľbe členov do ŠV a pri voľbe za riaditeľa školy) a čom sa inšpektorka požiada aj o podanie písomnej správy.

 

Poskytnutá bola kladná mienka pre Đoku Milića na miesto riaditeľa školy bratov Novakovcov v Silbaši ako jediného kandidáta.

 

Poskytnutý bol súhlas pre Jána Brnu na miesto riaditeľa Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci ako jediného kandidáta.

 

Informácie o realizácii projektov podporených ÚSZZZoznam projektov podaných na USZZ v mene Výboru pre vzdelávanie NRSNM

 

 

Názov projektu

Požadovaná suma v EU z ÚSŽZ

Schválená suma v EU z ÚSŽZ

Odchod slovenských pedagógov zo Srbska na zdokonaľovanie do Slovenskej republiky

4.200

 

Zabezpečenie didaktických pomôcok zo Slovenskej

republiky pre školy v Srbsku

3.980

2.500

Dramatická výchova na školách

2.970

Aj my sa učime po slovensky

1.950

1.000

Poznaj svoju minulosť – kvíz

6.300

1.000

Cesta odmeneným žiakom a pedagógom do SR

2.180

Divadelná postprodukcia pre deti

3.900

2.400

Stáže študentov na školách v Srbsku

2.960

1.000

Odchod žiakov základných škôl do škôl v prírode v SR

3.720

1.500

Detský tábor – Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi

7.960

2.000

Účasť žiakov stredných škôl na táboroch v SR

2.700

1.800

Účasť žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským na táboroch v SR

2.700

1.800

Nákup učebníc pre vyučovanie slovenského jazyka na školách v Srbsku

3.450

Výjazdný kurz pre slovenských učiteľov

2.100

                                                úhrnne požadované z ÚSŽZ: 51.070 eur – schválené: 15.000

 

Detský tábor – Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi sa navrhuje v mene Srbska angažovať žiakov z Jánošíka a žiakov, ktorí sledujú slovenčinu s prvkami národnej kultúry.

Z projektu Zabezpečenie didaktických pomôcok zo Slovenskej republiky pre školy v Srbsku sa plánuje kúpiť interaktívna tabuľa do Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

                                               

Uvádzanie voliteľného predmetu so predškolských ustanovizní

VPV schválil iniciatívu Komisie pre predškolské vzdelávanie, aby sa navštívilo vedenie PU Radosno detinjstvo v Novom Sade a navrhlo organizovanie výučby slovenského jazyka ako materinského v predškolských ustanovizniach v Novom Sade.

Deň otvorených dverí sa bude konať v PU Motýlik v Laliti dňa 14. 06. 2014 ako odborné stretnutie pod názvom Razvoj dvojjezičnosti kod predškolske dece.

 

Ponuka odborných zdokonaľovaní pre školy (akreditované programy)

Navrhnutý program na odborné zdokonaľovanie učiteľov pod názvom Ekološko obrazovanje u nastavnom procesu Pedagogický ústav Vojvodiny neschválil.

Odborné stretnutie pod názvom Inkluzivna nastava sa nastavnim jezikom slovačkim bola schválená a bude realizovaná koncom augusta.

Členom VPV bola prezentovaná ponuka odborného zdokonaľovania, ktoré pre nás ponúka na webovej stránke www.studyin.sk MŠVVaŠ SR.