K vzdelávaniu učiteľov po slovensky

Vo štvrtok, 29. januára 2015 v Bratislave sa stretli predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ján Brna a Svetlana Zolňanová, s Doc.PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. prorektorkou pre medzinárodné vzťahy a prácu s verejnosťou Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrici.

Na stretnutí bola podrobne preanalyzovaná doterajšia spolupráca Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice so slovenskými zahraničnými školami v Rumunsku a Srbsku, ktorá spočíva v  organizovaní škôl v prírode a táborov pre deti a školení pre učiteľov. Hovorilo sa aj o možnostiach štúdia naších študentov na Univerzite v Banskej Bystrici.

Na návrh predstaviteľov NRSNM, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela preskúma možnosti organizovania vzdelávania učiteľov prvého stupňa v slovenskej reči ako spoločného programu s Pedagogickou fakultou Univerzity v Novom Sade. Absolventi takého programu by mali dvojitý diplom, ktorý by im umožnil zamestnanie v školách s vyučovacím jazykom srbským a slovenským rovnocenne v rámci Srbska a celej Európskej únie.

Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, ako aj Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj prejavili záujem o takého spoločné projekty a ponúkli spoluprácu v realizácii zákonných predpisov a koordináciu pri podpisovaní zmluv o spolupráci.