Zasadali Komisie Výboru pre kultúru NRSNM

Po ustanovujúcom zasadnutí Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. januára 2015 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, nasledovali zasadnutia siedmich komisií tohto výboru, ktoré budú pracovať v novom štvorročnom období (2014 – 2018). V rámci programu rokovania ústredným bodom každého zasadnutia bol návrh plánu a programu práce na rok 2015 a upresnené boli i zoznamy členov jednotlivých komisií. Na každom zasadnutí bol prítomný i predseda Výboru pre kultúru NRSNM Ján Slávik.

Komisia pre divadelnú a audio-vizuálnu činnosť

Členovia divadelnej komisie sa stretli 3. februára 2015 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Zasadnutiu predsedal Alexander Bako. V rámci svojej činnosti v roku 2015 členovia navrhli v prvom rade podporovať divadelnú produkciu pre dospelých a pre deti. Taktiež kreatívnu podporu produkcie, čiže poradné stretnutia režisérov divadelných predstavení s divadelnými odborníkmi. Jedným z predsavzatí tejto komisie je rozprúdiť i audiovizuálnu činnosť. Členmi tejto komisie sú: Pavel Jonáš, Ján Černák, Ján Privizer, Ján Kmeťko, Miroslav Kožík, Ján Makan, Zuzana Tárnociová, Miroslav Fábry a predseda Alexander Bako.

Na cestovné trovy a diéty členom divadelnej komisie bolo uhradené 13.095,00 dinárov.

komisie 1-divadelnici

Komisia pre knižničnú činnosť

Členovia knižničnej komisie sa stretli v predpoludňajších hodinách 4. februára 2015 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Zasadnutiu predsedala Jarmila Stojimirovićová. V rámci programovej činnosti v roku 2015 táto komisia si naplánovala pokračovať so zabezpečovaním verejných knižníc v slovenských osadách v Srbsku s novými knihami slovenských vojvodinských autorov, taktiež s nákupom povinného školského čítania v slovenskom jazyku do školských knižníc škôl, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. V bežnom roku si zároveň naplánovali i odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku. Členkami tejto komisie sú: Nataša Filipová, Mária Ďurišová, Ľudmila Gábrišová, Zuzana Valentíková a predsedníčka Jarmila Stojimirovićová.

Na cestovné trovy a diéty členom knižničnej komisie bolo uhradené 15.780,00 dinárov.

komisie 2-knihovnicky

 

Komisia pre hudobnú činnosť

Členovia hudobnej komisie sa dňa 4. februára 2015 stretli v poobedňajších hodinách v priestoroch NRSNM v Novom Sade a zasadnutiu predsedala Anna Medveďová. Do plánu a programu hudobnej komisie členovia si zakreslili podporiť XI. Muzikologickú konferenciu a tlač zborníka z predchádzajúceho ročníka tejto konferencie, tiež Letný dirigentský kemp, Stretnutie slovenských zborov vo Vojvodine, ako i vydanie CD nosičov k učebniciam Hudobnej kultúry na školách so slovenskou vyučovacou rečou a pod. Členmi tejto komisie sú: Juraj Ferík, Milina Sklabinská, Mariena Stankovićová-Kriváková, Juraj Súdi, Pavel Tomáš ml., Andrea Dvornická Machová a predsedníčka Anna Medveďová.

Na cestovné trovy a diéty členom hudobnej komisie bolo uhradené 20.240,00 dinárov.

komisie 3-hudobnici

komisie 4-hudobnici

 

Komisia pre ochranu kultúrnych tradícií

Členky tejto komisie sa stretli 5. februára 2015 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Zasadnutiu predsedala Viera Miškovicová. V rámci svojej činnosti v roku 2015 navrhnuté bolo v prvom rade zabezpečiť odborný prístup pri ochrane kultúrneho dedičstva Slovákov vo Vojvodine. Okrem iného členky komisie si predsavzali formou výstav alebo iným spôsobom podporovať podujatia celomenšinového rázu a SNS, ktorými sa pestujú a zachovávajú ľudové tradície. Programové aktivity Komisie pre ochranu kultúrnych tradícií sú rozmanité a majú široký záber. V spolupráci s inými združeniami sa budú snažiť prispieť napríklad i k revitalizácii starých zanikajúcich remesiel, k zachovávaniu tradičných ľudových jedál, k popularizácii písaného slova slovenských vojvodinských autoriek a k iným aktivitám z oblasti kultúry. Členmi tejto komisie sú: Anna Hansmanová, Anna Legíňová, Zdenka Obšustová, Mária Viliačiková, Lea Sabová, Anna Balážová a predsedníčka Viera Miškovicová.

Na cestovné trovy a diéty členom Komisie pre ochranu kultúrnych tradícií bolo uhradené 20.700,00 dinárov.

komisie 5-tradicie

 

Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť

Členovia tejto komisie sa stretli v predpoludňajších hodinách dňa 9. februára 2015 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Zasadnutiu predsedal Martin Prebudila. Touto komisiou sa v aktuálnom mandátnom období zlúčili literárna a vydavateľská komisia, ktoré v predchádzajúcich rokoch v rámci Výboru pre kultúru pôsobili samostatne. Samým tým je i plán a program aktivít v porovnaní s inými komisiami omnoho rozvetvenejší. Cieľom komisie je pokračovať s podporovaním rozbehnutých literárnych podujatí a súťaží z minulého obdobia. Predovšetkým súťaže časopisov Nového života i Zorničky na pôvodnú literárnu tvorbu vojvodinských Slovákov, literárnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Čo dokáže pekné slovo, 59. Literárnej porady s udelením Ceny Nového života, tiež podujatí akými sú Zima s knihou, Babinkove dni, ako i podporovanie našej vydavateľskej činnosti. Na zasadnutí sa hovorilo i o statuse Slovenského vydavateľského centra a pod. Členmi tejto komisie sú: Vladimír Valentík, Ladislav Čáni, Adam Svetlík, Mária Kotvášová-Jonášová, Katarína Hricová, Zdenka Valentová Belićová, Pavel Matúch, Samuel Žiak a predseda Martin Prebudila.

Na cestovné trovy a diéty členom literárno-vydavateľskej komisie bolo uhradené 19.350,00 dinárov.

komisie 6-literati

 

Komisia pre výtvarnú činnosť

Zasadnutie tejto komisie sa uskutočnilo v poobedňajších hodinách 9. februára 2015 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Zasadnutiu predsedal Ján Agarský. Do plánu a programu výtvarnej komisie členovia si zakreslili podporiť samostatné a spoločné výstavy našich profesionálnych resp. neprofesionálnych výtvarníkov a insitných umelcov. Jedna z dôležitejších položiek tejto komisie je 13. Bienále výtvarníkov v Srbsku v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Uvedená podpora sa vo väčšine prípadov vzťahuje na výrobu katalógu k jednotlivým výstavám. Členmi tejto komisie sú: Pavel Čáni, Vladimír Valentík, Jarmila Ćendićová, Michal Madacký a predseda Ján Agarský.

Na cestovné trovy a diéty členom výtvarnej komisie bolo uhradené 10.745,00 dinárov.

komisie 7-vytvarnici

Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry

Táto komisia zasadala dňa 12. februára 2015 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Zasadnutiu predsedal Valentín Michal Grňa. Prioritou v jej pláne a programe by mala byť podpora 12. Seminára pre umeleckých vedúcich, tanečných a hudobných súborov, finalizácia projektu nahrávania 27 piesní zo Stretnutí v pivnickom poli na CD v ústrety 50. výročiu tohto celomenšinového podujatia ako i podpora festivalov SKUS a združení. Členmi tejto komisie sú: Michal Hataľa, Ján Marko, Stanislav Dierčan, Ján Petrovič, Ondrej Berédi, Vladimír Medveď, Andrej Meleg, Marína Malová, Martina Čuvárová, Vladislav Pop a predseda Valentín Michal Grňa.

Na cestovné trovy a diéty členom komisie pre činnosť ochorníckych spolkov a združení bolo uhradené 11.300,00 dinárov.

komisie 8-spolkari