Deň 1. marca 2023

Kovačica v Archíve Vojvodiny

V stredu 1. marca 2023 o 12.00 hodine v Archíve Vojvodiny v Novom Sade bola vernisáž výstavy Kovačica autora Pavla Hajku a prezentácia detského Bookmark kalendára insitných maliarov z Kovačice, Padiny a okolitých osád. Prítomných privítal Nebojša Kuzmanović riaditeľ Archívu Vojvodiny a ďalej sa prihovorili kurátor výstavy Pavel…

Podpora pre materské školy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku už rad rokov podporuje predškolské ustanovizne s vyučovacím jazykom srbským, v ktorých deti prejavili záujem o vyučovanie slovenčiny. Z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie sa uhrádza práca učiteľov v Novom Sade, Čeláreve, Báčskej Palanke,…

Rozhodnutia zo 4. zasadnutia NRSNM,

ktoré sa uskutočnilo v piatok 24. februára 2023 o 18.00 hodine v Kovačici záver- konštatovanie mandatu člena NRSNM Vyrocna sprava NRSNM 2022 rozhodnutie – sprava o činnosti za rok 2022 rozhodnutie – finančná správa za rok 2022 finančná správa NRSNM…