Zasadala Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry

 

 Dňa 8. apríla 2011 v Novom Sade prebiehala bola 2. schôdza Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM. Na začiatku členovia Komisie prediskutovali správu zo stretnutí ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu, Báčky a Banátu, ktoré sa uskutočnili koncom minulého roku. Témou stretnutí bola prezentácia základných údajov a  fungovanie ochotníckych spolkov a združení v oblasti  kultúrneho života  a poukázanie na problémy, s ktorými sa ochotníci stretávajú pri svojej činnosti. Na stretnutiach pripomenuli aj preregistáciu spolkov, ktorá sa musí vykonať do 22. apríla 2011. Najväčší  problém vo všetkých spolkoch a združeniach je nedostatok financií, miestností a vybavenia. V niektorých spolkoch chýba entuziazmus členov a ich aktivita. Existujú aj spolky, ktoré úspešne fungujú a tie by mohli byť vzorom pre ostatných.  Druhým krokom  tejto akcie  bude  rozosielanie dotazníkov všetkým ochotníckym spolkom a združeniam, nasledovať bude spracovanie získaných údajov, určovanie priorít pri doriešovaní tamojších problémov a následne vypracovanie metodológie ich doriešovania.

 V pokračovaní zasadnutia z radov Komisie  pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry do Organizačného výboru Folklórneho, festivalu Tancuj, tancuj…, ktorý sa v tomto roku organizuje vo Vojlovici navrhli  Jána Marka, riaditeľa Domu kultúry 3. októbra z Kovačice a do Organizačného výboru Detského folklórneho festivalu Zlatá brána Michala Hataľu.
Na záver členovia komisie navrhli, aby sa na Festivale detských a mládežníckych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí SLOVÁCI SLOVÁKOM v Piešťanoch zúčastnil Detský folklórny súbor Ratolesť, ktorý funguje v rámci Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica z Pivnice.