Zveľaďovanie medziredakčnej spolupráce troch slovenských pokrajinských médií

 

V pondelok 11. apríla 2011 v NVU Hlas ľudu v Novom Sade sa stretlo vedenie troch pokrajinských médií, ktoré vychádzajú a vysielajú po slovensky. Stretnutie iniciovala Komisia pre printové médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s predsedom Otom Filipom, ktorý aj zdôraznil, že zámerom tohto stretnutia je zveľadenie a vynajdenie spôsobu koordinovanej medziredakčnej spolupráce medzi Hlasom ľudu, Slovenskou redakciou Rádia Nový Sad a Slovenskou redakciou TV Vojvodiny.
Okrem toho, že prediskutovali a navrhli možnosti konkrétnej spolupráce, zodpovedný redaktori Milina Florianová, Ján Čeman a Michal Ďuga, redaktori Anna Jašková a Oto Filip a riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak sa uzhodli na tom, že  ako najlepší a najefektívnejší spôsob a médium spolupráce medzi tromi redakciami vidia on-line vydanie Hlasu ľudu, ktoré onedlho bude spustené na internetovej stránke www.hl.rs a ktoré bude výborným zdrojom informácií nielen pre pokrajinské slovenské redakcie, ale aj pre redakcie lokálneho a regionálneho rázu.

Prítomní pripomenuli, že výmena informácií existovala aj v minulosti, ale skôr ako náhodilosť, a iniciatívu Komisie pre printové médiá zhodnotili ako pozitívny krok k vynajdeniu najlepšieho možného modelu konštruktívnej spolupráce, ktorej výsledok by mal byť prospešný zvlášť pre poslucháčov, divákov a čitateľov v zmysle kvaliteného, objektívneho a včasného informovania v slovenskej reči.