Z konštitutívneho zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 9. februára 2023 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového zloženia Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré bude pracovať v nasledujúcom štvorročnom období 2022 – 2026. Zasadnutím predsedal novozvolený predseda výboru Aleksander Bako a zasadnutia sa zúčastnili i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ako i člen Výkonnej rady NRSNM poverený kultúrou – Boris Babík. Z novozvolených členov výboru sa zúčastnili: podpredseda výboru Miroslav Oravec a ďalší členovia Vladimír Halaj a Alenka Kotvášová z Padiny, Anna Žolnajová Barcová a Žeľko Suchánek z Kovačice, Ján Benka z Lalite, Katarína Dobríková z Hložian, Ján Pálik z Kysáča, Anna Zolnajová zo Starej Pazovy a Ivana Kikašová z Báčskej Palanky.

Po uvítacích slovách predsedníčky národnostnej rady Dušanky Petrákovej, ktorá budúcim členom zaželala úspešný štart v realizácií aktivít a činnosti tohto výboru, predseda výboru Aleksander Bako pokračoval s priebehom zasadnutia.

V rámci prvého bodu bolo konštituovanie Výboru pre kultúru NRSNM a každému členovi boli udelené rozhodnutia a následne bol schválený program rokovania. V pokračovaní sa všetci členovia osobne predstavili predovšetkým v súvislosti s ich pôsobením v oblasti kultúry. V rámci ďalšieho bodu bola schválená Správa o činnosti Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2022 s podujatiami a aktivitami, ktoré realizovalo zloženie výboru z predošlého mandátneho obdobia. Nasledoval bod programu rokovania – Plán a program Výboru pre kultúru na rok 2023, ktorý je v tejto fáze podaný ako návrh a ktorý bude schválený na zasadnutí NRSNM. Podujatia, ktoré sú vo výbore naplánované na rok 2023, budú sa niesť v znamení súčasných foriem a zvlášť prenášania duchovných tradícií. Akcent je na podpore aktivít mladých generácií – od najútlejšieho veku až po vek dospievajúcej a študujúcej mládeže. Kreovaním aktivít blízkych mladým ľuďom sa podnecuje pestovanie dorastu slovenskej vojvodinskej kultúry, ale sa tým zveľaďuje i činnosť samotnej národnostnej rady. Výbor bude podporovať celomenšinové podujatia s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu, ktoré majú za sebou viac desaťročí fungovania a organizovania. To je ešte jeden z množstva dôkazov o udržateľnosti našej kultúry, čiže nášho spoločenstva. Výboru záleží i na podpore menších a odľahlých prostredí, ktoré tiež chce povzbudiť k činnosti, zvlášť tamojšiu mládež. Na druhej strane budú podporené aj iné kultúrne podujatia, tiež podujatia našich inštitúcií s osobitným významom pre našu menšinu s profesionálnou činnosťou, jubilujúce prostredia a pod. Podujatí je skutočne veľký počet a prostriedky budú usmernené do takmer každého prostredia.

Výbor zasadal v tvorivom a konštruktívnom ovzduší s predsavzatím, že sa bude podieľať v účasti množstva kultúrnych podujatí v aktuálnom roku.