Konštitutívne a prvé zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

Dňa 09. februára 2023 o 14.30 hodine sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade konalo konštitutívne a prvé zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Zasadnutím predsedal novozvolený predseda výboru Miroslav Jurica a zasadnutia sa zúčastnili: predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, člen Výkonnej rady poverený úradným používaním jazyka a písma NRSNM Ján Svetlík, podpredseda výboru Janko Sklabínsky a ďalší členovia Miroslav Markuš, Jozef Omasta, Ján Tomáš, Juliana Zimanová, Jaroslav Múdry, Sabína Hanáková, Mária Urbanová a Katarína Verešová. Člen výboru Miroslav Hraško ospravedlnil svoju neprítomnosť.

Zasadnutím VÙPJP koordinovala  Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM. Na začiatku schôdze uskutočnilo sa konštituovanie samotného Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. V pokračovaní členovia výboru jednohlasne schválili program rokovania a Správu o činnosti VÙPJP za rok 2022.

Na prvom zasadnutí Výboru pre úradné používanie jazyka a písma členovia podporili  Plán a program VÙPJP na rok 2023, ktorý je v tejto fáze podaný zatiaľ iba ako návrh a ktorý sa posúva na schvaľovanie na zasadnutí NRSNM.

Členovia výboru sa zhodli, že pozitívne osvedčená prax z uplynulého obdobia sa zachová, a tak výbor aj naďalej bude pokračovať s finančnou  podporou na rekonštrukciu a sanáciu slovenských spolkov, resp. stánkov kultúry za účelom vytvorenia optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť. Jej plánom je zabezpečiť dobré podmienky pre prácu ochotníkov vo všetkých našich prostrediach a preto prioritou Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny aj v roku 2023 bude finančne podporovať činnosť slovenských združení a slovenských spolkov v lokálnych prostrediach. Tieto akcie spolufinancujú Vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Republika Srbsko a  príslušné obce.

V roku 2023 VÚPJP plánuje dať väčší dôraz na mladých, na prácu s mládežou v rámci neformálneho vzdelávania s dôrazom na všetky oblasti života mladých ľudí a potrebu dialógu s mladými ľuďmi – čiže na podporu participácie mladých ľudí pri rozvoji slovenskej spoločnosti mladých ľudí v Srbku. Taktiež medzi hlavné ciele tohto Výboru patria rozvíjanie a prehlbovanie kontaktov a vzťahov s lokálnou samosprávou a radami pre medzietnické vzťahy; návšteva obcí a zúčastniť sa na zasadnutiach RMV, spresniť v ktorých obciach a mestách sú založené Rady pre medzietnické vzťahy a kto sú predstavitelia slovenskej menšiny v ních a oboznámiť ích o právach a úlohách vo svojom prostredí, zisťovanie faktického stavu súvisiaceho s prekladateľskou službou, osobnými preukazmi po slovensky v jednotkách lokálnej samosprávy a zamestnanosťou Slovákov vo verejných inštitúciách a riešenie iných otázok týkajúcich sa úradného používania jazyka a písma formou dotazníka a písomnej správy, výskum a zisťovanie faktického stavu v osadách, kde žijú Slováci mimo územia Vojvodiny, analýza počtu zamestnaných  Slovákov v tých obciach, v ktorých je slovenčina v úradnom použití. VÙPJP sa bude aktívne zapájať do aktivít na prijatie Charty miestnych jazykov. Charta miestnych jazykov musí obsahovať tie opatrenia Európskej charty, ktoré sú v súlade s miestnou politikou a praxou a ktoré sú v kompetencii obcí. Charty miestnych jazykov sa pripravujú s odbornou podporou Rady Európy a následne ich prijíma miestna samospráva.

Charty miestnych jazykov zvyšujú národnú a medzinárodnú viditeľnosť dobrej obecnej praxe pri podpore menšinových jazykov. Slúžia ako akčné plány na presadzovanie prispôsobeného jazyka vzhľadom na súčasnú situáciu na mieste a podporujú implementáciu charty v Srbsku.  Výbor ďalej plánuje finančne podporovať mimovládny a civilný sektor, organizovať semináre a konkurovať na súbehoch na Slovensku. Výbor sa bude zasadzovať aj o to, aby výpisy z matrík (narodených, sobášených a umretých),  keď ide o dvojjazyčné formuláre, boli v úplnosti v slovenčine.  Ohľadom tejto významnej záležitosti Výbor zorganizuje seminár  s matrikármi v prostrediach, v ktorých žijú Slováci. Po úspešne ukončenej dlhodobej práci, VÙPJP v roku 2023 plánuje  tlačenú podobu Srbsko-slovenského  slovníka právnicej terminológie priblížiť verejnosti a usporiadať propagáciu slovníka. Dôležitá aktivita tohto Výboru, prostredníctvom Komisie pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní jazyka a písma, v nadchádzajúcom období bude práca na  vypracovaní Odborných historických termínov v slovenčine, čiže excerpovanie materiálu na vytváranie súpisu odborných historických termínov z aspektu zachovania a zveľadenia úrovne spisovnej slovenčiny na základných a stredných školách. Јedným z cieľov Výboru v roku 2023 je rozvoj medzietnickej spolupráce s ostatnými národmi žijúcimi v R. Srbsko s cieľom rozvíjať ducha tolerancie a búrať predsudky. Veľmi dôležitým segmentom v práci VÚPJP sú aktivity na podporu rodovej rovnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na uplatňovanie práv žien a mužov, rovnaké zaobchádzanie s nimi a rovnaká účasť v kultúre a iných oblastiach spoločenského života v oblasti jazyka a písma, vo všetkých fázach plánovania, prípravy, prijímanie a vykonávanie rozhodnutí a rovnaké využívanie ich výsledkov bez existencie rodových obmedzení a rodovej diskriminácie, používanie rodovo citlivého jazyka na ovplyvnenie odstraňovania rodových stereotypov pri uplatňovaní práv a povinností žien a mužov.