Týždňový intenzívny kurz v ŠaKS CĎV UK v Modre – Harmónii

Centrum ďalšieho vzdelávania  Univerzity Komenského z Bratislavy každoročne organizuje Odborný metodický kurz pre slovenských učiteľov v zahraničí.
Tohtoročný  týždňový kurz prebiehal od 16. do 20.04. 2012 v štúdijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre – Harmónii.
Kurz finančne podporili: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v súlade s Koncepciou vlády Slovenskej republiky.
Kurzu sa zúčastnilo 40 účastníkov  a to učitelia materských škôl, učitelia základných škôl na prvom stupni, učitelia slovenského jazyka na druhom stupni a vedúci pedagogickí pracovníci. Najpočetnejší boli účastníci zo Srbska (26),  z Maďarska (7) a z Rumunska (7).

Výhodou tohto odborneho zdokonalovania je, že účastníci zo Srbska absolvovaním kurzu získali akreditované hodiny, ktoré sú platné v našom štáte.  
Okrem odborných prednášok prispôsobených cieľovým skupinám, účastníci kurzu pobudli na praxi v dvoch školách v Bratislave a to v Základnej škole na Tbiliskej ulici a v ZŠ a MŠ Jána Amosa Komenského. Tu mali príležitosť vidieť uplatnenie niektorých  inovačných metód, ako aj  prácu s interaktívnou tabuľou.
Súčasťou kurzu boli aj doplnkové a mimovyučovacie aktivity, ako sú cvičenie s hudbou Zumba a exurzia po Bratislave. Touto príežitosťou  účastníci navštívili hrad Devín, Bratislavský hrad, Židovský pamätník, Dóm Sv. Martina, Panskú ulicu, Hviezdoslavovo námestie a divadlo, Hlavné Námestie a Starú radnicu, Michalskú ulicu a Michalskú bránu.