Stretla sa posudzovacia komisia na hodnotenie projektov Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny dňa 22. januára 2014 zasadala posudzovacia komisia NRSNM, ktorá hodnotila projekty súbehu Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie na spolufinancovanie projektov a programov v oblasti ochrany, zveľaďovania a rozvoja kultúry a umenia národnostných menšín v AP Vojvodine na rok 2014.

komisia002

V súlade so Zákonom o národnostných radách, národnostné rady sú poradným telesom v procese rozdeľovania finančných prostriedkov z Republiky Srbsko a Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktoré sa schvaľujú ustanovizniam, združeniam alebo organizáciám národnostnej menšiny v oblasti kultúry. Posudzovacia komisia aj toho roku navrhla prioritné projekty na základe schválených kritérií NRSNM na udeľovanie finančných prostriedkov pre oblasť kultúry a na základe kultúrnej politiky NRSNM a strategických cieľov, ktoré z nej vyplývajú.

komisia003

Návrhy posudzovacej komisie majú iba odporúčací charakter a v zmysle odporúčania Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie v tejto fáze rozhodovania sa návrhy na pridelenie prostriedkov ešte nezverejňujú. Výsledky budú zverejnené až po rozhodnutí Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie.