Schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským

24. februára 2012 v miestnostiach Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici sa uskutočnila schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na aktíve prezentovali Kalendár aktivít Ministerstva školstva SR a Kalendár dborného zdokonaľovania učiteľov, ako i nové vydania Ústavu pre učebnice.
 Rozhodnutím Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským účasť na Programoch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2012 bude rozvrhnutá nasledovne:

Škola v prírode s lyžiarským a snowbordovým výcvikom

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

11. 03. – 17. 03. 2012

6 dní

 

Donovaly

penzión LIMBA

MC UMB B. Bystrica

Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v zahraničí

50/42 účastníkov +7/6 pedagogický dozor z krajiny

Chorvátsko      7 + 1

Maďarsko      7 + 1

Poľsko          15 + 2

Rumunsko      7 + 1

Srbsko              7 + 1 – Padina

Ukrajina           7 + 1        

57 osôb

Výtvarná súťaž

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre deti škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

VII. ročník/2012

Termín odoslania prác na Slovensko je

30. 04. 2012

Adresa doručenia je

MC UMB v B. Bystrici Cesta na amfiteáter 1,

974 01 Banská Bystrica

1. kategória:     do 10 rokov (aj materské školy)

2. kategória:     11 – 14 rokov

3. kategória:     15 rokov a vyššie (slovenské gymnáziá)

Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina.

Škola v prírode

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

18. 05. – 29. 05. 2012

11 dní

 

Hotel SOREA Ďumbier

Liptovský Mikuláš

MC UMB B. Bystrica

Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v zahraničí

80 účastníkov + 8 pedagogický dozor

Maďarsko     40 + 4

Srbsko           40 + 4  – Kovačica, Báčsky Petrovec                                 

88 osôb

Športová olympiáda

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

18. 05. – 24. 05. 2012

6 dní

 

Donovaly

penzión LIMBA

MC UMB B. Bystrica

Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v zahraničí, športové talenty avíťazi domácich športových súťaží

42 účastníkov + 6 učiteľov TEV z krajiny

 

Chorvátsko,     7 + 1

Maďarsko,     7 + 1

Poľsko,            7 + 1

Rumunsko,    7 + 1

Srbsko,            7 + 1 – Aradáč

Ukrajina,         7 + 1

48 osôb

Škola v prírode s výcvikom tenisu

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

24. 05. – 29. 05. 2012

5 dní

 

Donovaly

penzión LIMBA

MC UMB B. Bystrica

Žiaci 2. stupňa základných škôl v zahraničí

36 účastníkov

Ponuka pre 6 krajín podľa záujmu

Chorvátsko      5 + 1

Maďarsko      5 + 1

Poľsko             5 + 1

Rumunsko        5 + 1

Srbsko              5 + 1 – Hložany

Ukrajina           5 + 1                                                                36 osôb

Výtvarná súťaž

Slovenské tradície a ich význam pre mňa

pre deti škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

VII. ročník/2012 –       

pobyt víťazov na Slovensku

24. 06. – 27. 06. 2012

3 dni

 

UMB Banská Bystrica

MC UMB B. Bystrica

Víťazi jednotlivých kategórií VII. ročníka výtvarnej súťaže v sprievode pedagóga/jedného za každú krajinu

16  účastníkov + 8 pedagogický dozor

Výstava vybraných prác výtvarnej súťaže v historickej radnici mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1

  24 osôb

Letná škola ľudového tanca a hudby

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

V. ročník/2012

7. 07. – 15. 07. 2012

8 dní

Hotel Royal Látky, nad Hriňovou

MC UMB B. Bystrica

Členovia a choreografi tanečných súborov zameraných na slovenské ľudové tance v zahraničí a deti vo veku 9 – 17 rokov ovládajúce hru na hudobný nástroj

100 tanečníkov + 10 vedúcich folklórnych súborov;

36 hudobníkov/poslucháčov hudobných škôl

 146 osôb – Selenča

Letná škola ľudových remesiel

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

III. ročník/2012

7. 07. –15. 07. 2012

8 dní

 

Hotel Royal Látky, nad Hriňovou

MC UMB B. Bystrica

Žiaci 2. stupňa základných škôl a stredných škôl v zahraničí od 10 rokov

54 osôb

Silbaš

Detská univerzita

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

IV. ročník/2012

14. 07. – 24. 07. 2012

10 dní

 

UMB Banská Bystrica

MC UMB B. Bystrica

Žiaci 2. stupňa základných škôl a stredných škôl v zahraničí, víťazi jazykových a vedomostných súťaží

42 účastníkov + 6 pedagogický dozor

 – odmenení žiaci 

48 osôb

 

Slovenčina na každý deň a slovenské reálie

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre krajanov – stredoškolákov

vo vekovej kategórií 15-18 rokov

24. 06. – 1. 07. 2012

7 dní

Bratislava

ÚJOP CĎV UK

 

 

odmenení žiaci SŠ

Krajania – veková kategória 15-18 rokov, ktorí majú záujem o poznanie Slovenska ako krajiny svojich predkov, jeho kultúry, histórie ale aj súčasnosti a majú záujem o zdokonalenie sa v slovenskom jazyku v prirodzenom slovenskom prostredí

Podľa záujmu; 45dotovaných miest MŠVVaŠ SR

 Ponuky vzdelávacích kurzov podporených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2012

Metodický kurz

časť 1/v SR pre učiteľov

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

 

16. 04. – 20. 04. 2012

4 dni

 

Modra – Harmónia

CĎV UK Bratislava

Učitelia materských a základných škôl ako aj stredných škôl v zahraničí

Podľa záujmu do 45 miest dotovaných MŠVVaŠ SR

  1. MŠ,
  2. I.stupňa ZŠ,
  3. II. Stupňa ZŠ a SŠ/slovenského jazyka,

* Metodický kurz

časť 2/výjazdový

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre učiteľov ZŠ 1. stupňa a učiteľov slovenského jazyka

máj 2012

podľa dohody spresniť

Báčsky Petrovec SRB

Materská škola

SMS MŠVVaŠ SR v spolupráci s CĎV UK Bratislava

Učitelia základných škôl v zahraničí

Drogová prevencia na školách

Šikanovanie v školskom prostredí

Profesionalita triedneho učiteľa

Ochrana zdravia a života

Ľudské práva vo výchovno-vzdelávacom procese

Multimédiá vo výučbe sekundárneho, primárneho a predprimárneho vzdelávania

2. 07. – 6. 07. 2012

4 dni

 

Hotel – Družba, Bratislava

Ústav pedagogických štúdií PedF UK

Učitelia materských škôl, základných škôl a stredných škôl

40 osôb

didaktický kurz pre pedagógov

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

so zameraním na výchovno-vzdelávacie predmety

26. 07. – 2. 08. 2012

6 dní

Hotel SOREA Hutník Tatranské Matliare

Vysoké Tatry

MC UMB B. Bystrica

Učitelia MŠ, ZŠ 1. a 2. stupňa a SŠ so zameraním na výchovno-vzdelávacie predmety

–         pohybové hry v telesnej a športovej výchove,

–         univerzita estetiky (hudobná a výtvarná výchova),

40 osôb  

Odborno-metodický seminár Jazyk A KOMUNIKÁCIA V DIDAKTICKEJ PRAXI

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

VI. ročník/2012

http://www.fphil.uniba.sk/sas

27. 08. – 31. 08. 2012

5 dní

Bratislava

 

SAS FF UK

 

Učitelia pôsobiaci v zahraničí s uplatňovaním slovenského jazyka

Podľa záujmu (20 dotovaných miest MŠVVaŠ SR odporúčaných pre učiteľov SJ a vyučujúcich v slovenskom jazyku

 

*Metodický kurz                                časť 2/výjazdový

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre učiteľov ZŠ a SŠ so zameraním na tvorbu programov s využitím multimediálnych zariadení všeobecnovzdelávacie predmety

28. 08. – 30. 08. 2012

3 dni

SRB

SMS MŠVVaŠ SR v spolupráci s UIPŠ a Ústavom pedagogických štúdií PedF UK

výjazd do spádovej oblasti pre Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko s lektormi na 2-3 dni

 

Chorvátsko                                4

Maďarsko                                  4

Rumunsko                                 4

Srbsko/ s ubytovaním              10

Srbsko/ bez ubytovania            30

    52 osôb

 

letná škola so zameraním na dramatické umenie

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre vedúcich divadelných a dramatických krúžkov na školách s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí

25. 06. – 29. 06. 2012

5 dní

Bratislava

ÚJOP CĎV UK v spolupráci s VŠMU

Krajania z rôznych časti sveta, ktorí majú záujem pracovať s dramatickým umením, vedú divadelné krúžky na školách, príp. vo svojich mestách, dedinách alebo hrajú v rôznych súboroch malých javiskových foriem alebo sa chcú naučiť pripraviť projekty pre rôzne príležitosti

Podľa záujmu; 20 dotovaných miest MŠVVaŠ SR

letná Škola žurnalistiky

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre redaktorov krajanských a školských časopisov na školách v zahraničí

25. 06. – 29. 06. 2012

5 dní

 

 

Bratislava

 

CĎV UK Bratislava v spolupráci s Fakultou žurnalistiky FF UK

Redaktori krajanských (aj školských) časopisov

Získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pri tvorbe školského časopisu v podmienkach elektronickej redakcie

Podľa záujmu;20 dotovaných miest MŠVVaŠ SR

Škola choreografie ľudového tanca

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre choreografov a vedúcich krajanských folklórnych súborov

27. 06. – 06. 07. 2012

10 dní

Bratislava

ÚJOP CĎV UK

Krajania, ktorí tancujú vo folklórnych súboroch zameraných na slovenské ľudové tance a chcú sa stať choreografmi týchto tancov, alebo vedú slovenské folklórne súbory v zahraničí a chcú poznať nové prvky týchto tancov a nové techniky podľa jednotlivých regiónov Slovenska.

Podľa záujmu; 20 dotovaných miest MŠVVaŠ SR

V rámci Dolnozemských projektov:
– žiaci stredných škôl budú brať účasť na Putovnej súťaži zo slovenského jazyka a
– Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi – Kulpín a Jánošík