Realiziovaný ďalší spoločný dolnozemský projekt

X. Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií sa  uskutočnila na slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe od 10. – 12. októbra 2014. Projekt je určený študentom stredných škôl tried s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku (Kovačica, Báčsky Petrovec) v Rumunsku (Nadlak) a v Maďarsku (Békešská Čaba a Budapešť).

Cieľ projektu je:

  • zoznámiť sa so spoločnými dejinami dolnozemských Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku,
  • oboznámiť sa s výsledkami bádateľskej činnosti študentov,
  • prezentovať výsledky bádateľskej činnosti využitím modernej techniky,
  • spoznať historickú a duchovnú kultúru dolnozemských Slovákov v Maďarsku formou exkurzie a interaktívnej činnosti,
  • výmena skúseností učiteľov slovenského jazyka, dejepisu, zemepisu a národopisu,
  • nadviazanie dlhodobých priateľských vzťahov medzi mladými troch susediacich štátov,
  • rozvoj jazykovej kompetencie v prirodzených podmienkach,
  • vydanie zborníka študentských prác.

projekt 002

projekt 003

projekt 004

projekt 005