Posuduzovacia komisia NRSNM hodnotila projekty

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny 27. 03. 2012 zasadala posudzovacia komisia NRSNM, ktorá  hodnotila projekty súbehu Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie na spolufinancovanie projektov a programov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny na rok 2012 (Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva národnostných spoločenstiev). V súlade so Zákonom o národnostných radách, Národnostné rady  sú poradným telesom v procese rozdeľovania finančných prostriedkov z Republiky Srbsko, Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a jednotiek lokálnej samosprávy, ktoré sa schvaľujú ustanovizniam, združeniam alebo organizáciám národnostnej menšiny v oblasti kultúry. Posudzovacia komisia navrhla prioritné projekty  v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku na základe schválených kritérií NRSNM na udeľovanie finančných prostriedkov pre oblasť kultúry  a na základe kultúrnej politiky NRSNM a strategických cieľov, ktoré z nej vyplývajú. Návrhy posudzovacej komisie majú iba odporúčací charakter a v zmysle odporúčania Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie v tejto fáze rozhodovania sa návrhy na pridelenie prostriedkov ešte nezverejňujú. Výsledky budú zverejnené až po rozhodnutí Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie.