Seminár pre matrikárov – prezentácia príručky Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny

 Dňa 28. marca 2012 v priestoroch Obce Báčsky Petrovec uskutočnila sa slávnostná prezentácia príručky pre matrikárov Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny. Táto dvojjazyčná, slovensko-srbská príručka je významným príspevkom pre úradné používanie slovenského jazyka a písma aj z toho dôvodu, že problematika vydávania osobných dokladov v slovenčine v praxi ešte stále nie je doriešená na uspokojivej úrovni. Z uvedených dôvodov Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny poverila Dr. Annu Marićovú s tímom (Dr. Michal Týr, Dr. Anna Makišová, Mr. Zuzana Týrova), aby urobili zoznam slovenských priezvisk vo Vojvodine a k slovenskej podobe dopísali srbské zápisy latinkou a cyrilikou v súlade s platnou normou. Táto príručka je výsledkom úsilia spoluautorov, aby sa určité otázky štandardizovali a dosiahla jednotná prax v tejto oblasti.

Okrem prezentačnej časti, podujatie malo aj poradensko-vzdelávací aspekt cez prednášky odborníkov z tejto oblasti. Pracovnej časti podujatia sa zúčastnili Dr. Anna Makišová, spoluautorka publikácie, dipl. Ing. Pavel Marčok, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, dipl. právnik Vladislav Tárnoci, predseda Komisie pre spoluprácu s lokálnou samosprávou NRSNM, a právnička Mária Triašková, matrikárka v Obci Báčsky Petrovec.
Legislatívny rámec tejto problematiky priblížili Pavel Marčok a Vladislav Tárnoci prednáškami o predpisoch, ktorými je upravená oblasť úradného používania jazyka a písma národnostných menšín zvlášť z aspektu používania osobného mena príslušníka národnostnej menšiny a vydávania verejných listín v AP Vojvodiny.