Plán práce a predbežný finančný plán Výboru pre vzdelávanie na rok 2011

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku svoju činnosť regulovanú Štatútom aj v roku 2011 bude raelizovať cez činnosť výborov. Výbor pre vzdelávania svoje aktivity plánuje v zmysle Zákona o národnostných radách, Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy, Zákona o žiackych a študentských štandardoch, Zákona o predškolskom vzdelávani, Zákona o vysokoškoslkom vzdelávaní a Zákona o učebniciach realizovať cez činnosť samotného výboru a desiatích Komisií. Prioritnou aktivitou na tento rok bude vypracovanie Stratégie vo vzdelávaní slovenskej menšiny a Akčný plán bude vyplývať zo strategických rozvojových cieľov, ktoré majú za úlohu zabezpečiť a zachovať úroveň a kvalitu vzdelávacieho systému po slovensky na všetkých úrovniach – od predškolského cez základné vzdelávanie, gymnáziá a stredné odborné vzdelávanie po vysokoškolské inštitúcie a postgraduálne vzdelávanie.

Zachovanie slovenského školstva sa bude realizovať prostredníctvom siete škôl, ktorú sa spoločne pripravuje s lokálnymi samosprávami.  Prihliadať sa bude na odborné kompetencie učiteľov a ich odborný rast, ako i na jazykovú úroveň v našich vzdelávacich inštitúciách. Zabezpečí sa odborná pomoc pri skladaní záverečných škúšok žiakov pri ukončení základnoškolského vzdelávania, bude sa sledovať reforma gymnázií a vypracujźu sa učebné osnovy zo slovenčiny pre stredné školy. Naštartuje aj slovenská trieda všeobecného smeru na Poľnohospodárskej škole vo Futogu, podpíše sa dohoda o spolupráci so strednými školami a fakultami, ktoré nám umožňujú partnerstvo vo vzdelávaní v spolupráci zo Slovenskou republikou. Aj naďalej sa bude prihliadať na voľbu členov Správnych rád a Šklských výborov ako i vaľbu riaditeľov našich vzdelávacích inštitúcií. Prihliadne sa na zabezpečenie učebníc a učebných pomôcok v materinskej reči v súlade zo Zákonom. Bude sa spolupracovať pri vypracovaní Bilaterálnej zmlovy medzi MŠ SR a RS. Aj naďalej sa bude spolupracovať s Ministerstvom školstva v Srbsku a v Slovenskej republiky, s Pokrajinským sektretariátom pre vzdelávanie a Radou pre vzdelávanie pri APV, Pedagogickým ústavom Vojvodiny, Ustavom pre učebnice, Ústavom pre zveľaďovanie výchovy a vzdelávania, Komisiou pre školstvo pri USZZ a pri SZSZ, a partnerskými organizáciami iných Národnostných rád v Srbsku a v Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku, s Národnou osvetovou radou, s Výbormi v našej Národnostnej rade a so vzdelávacímy inštitúciami, ktoré realizujú vyučovanie v slovenskej reči alebo sa slovensčina vyučuje ako materinský jazyk.
Spomínané aktivyty sa budú realizovať cez Akčný plán Výboru a jednotlivých Komisií nasledovne:
 

Prevzať celý Plán práce a predbežný finančný plán Výboru pre vzdelávanie na rok 2011