K podmienkam na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2024/2025

Na návrh Komisie pre štipendiá NRSNM a veľvyslanectva SR v Belehrade a Matice slovenskej v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom elektronickom zasadnutí, zo dňa 10.05. 2024 rozhodla, aby sa pri získavaní odporúčania na  štipendium Vlády SR na akademický rok 2024/2025  uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

  • občania Srbska slovenského pôvodu
  • priemerný prospech v priebehu celého školenia na strednej škole viac ako 4.00 –pre študentov základných štúdií a viac ako 8.00 v priebehu štúdia – pre študentov magisterských a doktorandských štúdií
  • zvolený študijný odbor
  1. maturantom stredných škôl sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. ročníka a polrok zo 4. ročníka a vydelí 4
  2. ukončeným stredoškolákom sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5
  3. študentom 1. a 2. ročníka sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5. Potom sa pripočíta prospech zo študijných výsledkov z potvrdenia z fakulty a vydelí 2
  4. pre uchádzačov o štipendium na magisterské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z bakalárskeho štúdia
  5. pre uchádzačov o štipendium na doktorandské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z magisterského štúdia

Prednosť získajú  kandidáti, ktorí nadobudli základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku alebo navštevovali hodiny slovenského jazyka  s prvkami národnej kultúry nasledovne:

  • za navštevovanie výuky v slovenskej triede alebo hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na ZŠ 2 body /dokladovať fotokópiou vysvedčenia/,
  • za navštevovanie výuky v slovenskej triede na SŠ alebo za navštevovanie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na SŠ 1 bod /dokladovať fotokópiou vysvedčenia zaslanou na mail.

Odporúčania dvoch profesorov, ktoré kandidát odovzdáva majú byť vydané najstaršie z januára toho roku, a to na hlavičkovom papieri inštitúcie, s podpisom a pečiatkou inštitúcie.

Výpis známok (pre kandidátov, ktorí už študujú), ktorý kandidát prikladá má byť na hlavičkovom papieri fakulty overené pečiatkou a podpísané.

V prípade, že viacej kandidátov bude mať rovnaký počet bodov, uprednostnia sa kandidáti, ktorí sú držiteľmi diplomov z kultúrnych podujatí na pokrajinskej, republikovej alebo medzinárodnej úrovni a z podujatí, ktoré organizuje Národnostná rada a ďalšie inštitúcie Slovákov s cieľom zachovať svoju národnostnú identitu. /dokladovať skenovaním diplomu/.

Kandidátom budú pridelené body (za prospech maximálne 50 bodov za navštevovanie výuky na základnej a strednej škole v slovenskej triede maximálne 3 body) a na základe získaných bodov sa formuje poradovník.

Odporúčania sa prioritne budú dávať študentom, ktorí sa zapisujú do 1. ročníka základného štúdia. Študenti, ktorí už študujú, môžu získať odporúčanie ako náhradníci.

POTREBNÉ DOKLADY K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIÍ VLÁDY SR

 na stránke www.vladnestipendia.sk

Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky na www.vladnestipendia.sk najneskôr do 30. mája.

Kópie diplomov zo súťaží a kultúrnych podujatí a vysvedčení o zakončení slovenskej ZŠ a SŠ /absolvovaných hodinách slovenčiny /stačí po jedno vysvedčenie/ treba poslať skenované na adresu: stipendia.nrsnm@gmail.com do 30. mája. Po tomto termíne sa dokumentácia nebude brať do úvahy.

Oneskorené a neúplné prihlášky nedostanú súhlas krajanskej organizácie.

Rozhodnutím Vlády SR je neštipendijné zubné lekárstvo, farmácia a právo, ako aj  jazyk v kombinácii s prírodnými vedami. Udelí sa 20 štipendií na magisterské štúdium a 2 štipendiá na doktorandské štúdium.

Od akademického roku 2016/2017 sa udeľuje štipendium na všeobecné lekárstvo (číslo študijného odboru 7.1.1.) – základné štúdium a lekárstvo (číslo študijného odboru 7.1.2. – 7.1.28.) – doktorandské štúdium a od roku 2017/2018 aj učiteľstvo slovenského jazyka v kombinácii so všeobecnovzdelávacími  predmetmi a spoločenskými vedami vrátane cudzích jazykov. Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy/ 1.1.1 – 1.1.10