16. Zasadnutie NRSNM

V Padine sa 12. novembra 2013 uskutočnilo 16. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Ústrednou témou rokovania bola otázka Podnetu na prešetrenie ústavnosti 14 ustanovení Zákona o Národnostných radách národnostných menšín pred Ústavným súdom. Vstupnú informáciu o tejto otázke podal tajomník NRSNM Ladislav Čáni.

Na základe podnetu viacerých iniciátorov bolo pred Ústavným súdom zahájené konanie venované otázke preskúmania ústavnosti 14 ustanovení Zákona o národnostných radách národnostných menšín. Iniciátori tohto konania spochybnili niektoré zo základných ustanovení tohto zákona akými sú napr.: oblasť kompetencií národnostných rád, otázky prevodu zakladateľských práv,  formy výkonu samosprávy v oblasti vzdelávania, účasť na rozhodovaní vo verejnoprávnych médiách, otázka zakladanie hospodárskych subjektov, spolupráca s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a iné. Na záver diskusie k tejto téme členovia NRSNM rozhodli, že Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny bude rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu, avšak  považujú za potrebné upozorniť na dôležitosť a význam tohto zákona. Tento zákon predstavuje základ právnej ochrany menšín žijúcich v Srbsku, jeho schválením bolo umožnené dodržiavanie a vykonávanie článkov 14 a 75 Ústavy Republiky Srbsko a zároveň  vďaka tomuto zákonu Srbsko získalo rešpekt členských krajín Európskej únie a Rady Európy v oblasti ochrany menšín. Tento zákon umožnil národnostným menšinám, aby si demokratickým spôsobom volili svojich legitímnych  zástupcov a aby sa problémy a výzvy, typické pre multietnické štáty, akým Srbsko je, riešili v rámci inštitúcií.  Prípadné zrušenie niektorých článkov zákona by urobilo neplatným a nezmyselným článok 14 Ústavy a rovnako tak aj kolektívne právo národnostných menšín na samosprávu vyplývajúce z článku 75 Ústavy a môže zapríčiniť zbytočné napätie v medzietnických vzťahoch v Srbsku počas prístupových rokovaní s  Európskou úniou. Tieto uzávery budú v písomnej podobe zaslané relevantným domácim a zahraničným inštanciám.

Nasledovala správa o aktivitách Výboru pre informovanie súvisiacich s aktuálnou situáciou vo Verejnom servise Vojvodiny a návrhom Zákona o elektronických médiách. Správu podala predsedníčka výboru Milina Florianová, ktorá členov v stručnosti informovala o spoločnom stanovisku Výboru pre informovanie,  Asociácie slovenských novinárov a Asociácie slovenských lokálnych médií, ktoré pod názvom Ohrozovanie fungovania Verejného servisu Vojvodiny znamená aj porušovanie zdedených menšinových práv bolo odoslané prezidentovi Republiky Srbsko, predsedovi Vlády AP Vojvodiny, predsedovi Zhromaždenia AP Vojvodiny, do Kancelárie pre ľudské a menšinové práva, Rade Európy v Srbsku a médiám. Výbor pre informovanie vypracoval aj stanovisko k Návrhu zákona o elektronických médiám, ktoré bolo odoslané na Ministerstvo kultúry a informovanie RS. V  tomto spoločnom stanovisku NRSNM, Asociácie slovenských novinárov a Asociácie slovenských lokálnych médií sa okrem iného uvádza, že je ponúknutý model privatizácie lokálnych elektronických médií, ktoré čiastočne alebo úplne informujú v slovenskom jazyku neprijateľný. Zároveň sa vyjadruje presvedčenie, že by to ohrozilo informovanie na lokálnej úrovni, tak v slovenskom ako aj v jazykoch iných národnostných menšín. Čo je v rozpore s dosiahnutou úrovňou ľudských a menšinových práv, ako aj s povinnosťou lokálnych samospráv informovať občanov v ich materinskom jazyku v súlade s rozhodnutím lokálnych samospráv o používaní úradného jazyka a písma.

V pokračovaní zasadnutie predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová podala správu o  štipendiách, ktoré NRSNM udelila študentom študujúcim na vysokých školách v Srbsku. Komisia pre udeľovanie štipendií NRSNM, ktorá  zasadala v stredu 6. novembra rozhodla, že štipendium NRSNM získajú Branislav Sič z Báčskeho Petrovca, Lívia Filková z Kysáča, Anna Kupcová z Padiny, Igor Martiš z Báčskeho Petrovca, Jasna Legíňová z Kysáča, Marína Nováková z Báčskeho Petrovca a Anna Zorňanová z Nového sadu.

Správu o aktuálnej situácii v realizácii projektu rekonštrukcie budovy chmeľového skladu v Báčskom Petrovci potreby Múzea vojvodinských Slovákov podala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. Vo svojej správe skonštatovala, že napriek veľkej snahe NRSNM a všetkým opatreniam, aby sa tento projekt úspešne zrealizoval – vypracovaný projekt rekonštrukcie a zabezpečené finančné prostriedky – v súčasnosti nie je možné pokračovať s jeho realizáciou, nakoľko  je uvedený sklad   predmetom reštitúcie.

Nasledoval bod venovaní voľbe člena správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Nakoľko doterajší člen Správnej rady Michal Týr zomrel dňa 05. októbra 2013 Národnostná rada navrhla, aby sa namiesto neho novou členkou Správnej rady stala naša popredná poetka Viera Benková.

Záver zasadnutie sa niesol v znamení diskusie o návrhu novej siete súdov. Ministerstvo spravodlivosti sa totiž obrátilo na Národnostná radu slovenskej národnostnej menšiny so žiadosťou o stanovisko k pripravovanej sieti súdov. Vychádzajúc z analýzy zemepisnej vzdialenosti, počtu obyvateľov príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, tradície a reálnych potrieb Národnostná rada sa rozhodla navrhnúť, aby sa do novej siete súdov zaradili  základné súdy v Kovačici, Báčskom Petrovci, a v Starej Pazove. Avšak, tu potrebné je povedať, že stanovisko NRSNM nemá záväzný, ale iba poradní charakter a tak rozhodnutie o tom, kde budú sídliť nové základné súdy v konečnom dôsledku rozhodne ministerstvo, resp. parlament.