Pokrajisnká rada pre národnostné spoločenstvá podporila Platformu na vypracovania zákona o financovaní APV

Pokrajinská rada pre národnostné spoločenstvá  jednohlasne podporila Platformu na vypracovanie zákona o financovaní APV. Na zasadnutí tohto telesa pozostávajúceho zo zástupcov národnostných rád pôsobiacich vo Vojvodine a členov vlády Vojvodiny, ktoré sa uskutočnilo 13. 11. 2013, sa okrem iného hovorilo aj o finančných prostriedkoch, ktoré budú v budúcoročnom rozpočte plánované na spolufinancovanie činnosti národnostných rád.

Pokrajinská rada národnostných spoločenstiev zaujala stanovisko, že je Platforma na vypracovanie zákona o financovaní APV podmienkou na to, aby pokrajinský rozpočet bol definovaný v súlade s Ústavou Republiky Srbsko a aby tak boli vytvorené predpoklady pre adekvátne financovanie zákonom stanovených aktivít národnostných rád v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.

Pokrajinská rada pre národnostné spoločenstvá schválila návrh predsedu vlády APV  Bojana Pajtića, aby  národnostné rady vyzvali svojich krajanov, narodených vo Vojvodine, odborníkov z oblasti IT, ktorí ukončili školenie v zahraničí, aby sa vrátili do AP Vojvodiny, kde by sa pracovne uplatnili.

Na zasadnutí sa hovorilo aj o otázkach z oblasti vzdelávania a to o postavení voliteľného, resp. fakultatívneho predmetu Materinský jazyk s prvkami národnej kultúry na základných a stredných školách, o zavedení voliteľného predmetu Jazyk spoločenského prostredia, o financovaní učebníc v jazykoch národnostných menšín. Hovorilo sa aj o probléme financovania národnostných rád z rozpočtov miestnych samospráv.