Zo stretnutia vedúcich divadelných súborov V NRSNM

Z iniciatívy predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej sa dňa 19. apríla 2013 v zasadačke NRSNM v Novom Sade uskutočnilo stretnutie vedúcich divadelných ochotníckych súborov v rámci SKOS, SKUS resp. Domov kultúry.

V mene NRSNM sa na stretnutí zúčastnili: predsedníčka Anna Tomanová Makanová, podpredseda Vladimír Valentík, predsedníčka Výboru pre kultúru Zdenka Valentová Belić, podpredsedníčka Výboru pre kultúru Anna Chrťanová Leskovac. Z divadelníkov boli prítomní: Vladimír Kolár a Ján Kmeťko z Pivnice, Ján Černák z B. Petrovca, Elena Hložanová z B. Palanky, Tereza Weber Oravcová a Miroslav Oravec z Vojlovice, Janko Tomek z Padiny, Michal Čiliak z Kulpína, Rastislav Zorňan z N. Sadu, Alexander Bako zo St. Pazovy, Viera Tomanová z Boľoviec, Ján Privizer z Kysáča a Ján Marko z Kovačice.

divadlo002

Úvodom stretnutia predsedníčka NRSNM prítomným vysvetlila ako sa vyčleňujú prostriedky v rámci Výboru pre kultúru; zmienila sa o preberaní zakladateľských práv nad ustanovizňami v oblasti vzdelávania, informovania a kultúry; hovorila o podujatiach, ktoré NR vyhlásila za celomenšinové, teda z 13 celomenšinových podujatí NR bude spoluzakladateľkou 7 podujatí (divadelné prehliadky – 3 x ď a Divadelný vavrín, Stretnutie v pivnickom poli, Folklórny festival Tancuj, tancuj, Detský folklórny festival Zlatá brána, Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč a Detský festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí). Avšak kultúrne podujatia, kde NR nepreberá zakladateľské práva, aj ďalej bude podporovať.

divadlo003

Predsedníčka NR vysvetlila nový model organizovania 7 celomenšinových festivalov, s ktorými NR už podpísala, resp. podpíše zmluvu. Tým festivaly získajú finančnú istotu a stabilitu a zároveň sa odbremenia jednotlivci alebo menšie skupiny, ktoré mali doteraz na starosti organizáciu celomenšinových festivalov. Novým modelom tieto festivaly získavajú štyri zdroje financovania: z lokálnej samosprávy, z Národnostnej rady, z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a zo strany spolku. Ako aj doteraz – zostávajú zdroje financovania: APV, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Republika Srbsko.

Národnostná rada splnomocnila Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov ako nápomocnú ruku týchto festivalov a ústav zasa angažuje dvoch koordinátorov, ktorí budú mať na starosti týchto 7 celomenšinových festivalov od prípravy po realizáciu. Zároveň sú vymenované dve telesá festivalu – Organizačno-správna rada a Programová rada. Festivaly sú regionálne rozvrhnuté do Sriemu, Báčky a Banátu, aby sa nestalo, že sa všetky budú konať iba v jednom regióne.

Pravidlá sa toho roku nemenia, iba sa rozdelia úlohy pri organizácii a realizácii.

divadlo004

Najviac priestoru v rámci tohto stretnutia bolo venované dvom našim divadelným prehliadkam – detskej a pre dospelých. Ich sídlom bude Stará Pazova, ktorá disponuje najlepšími technickými podmienkami. Podľa novej organizácie Divadelného vavrínu, ak niektoré prostredie bude mať významné výročie, prehliadka sa bude môcť uskutočniť aj inde.

Keď ide o detskú divadelnú prehliadku 3 x ď – na žiadosť učiteliek, ktoré nacvičujú divadlá na školách, zmenil sa dátum prehliadky. Presunul sa z novembra na začiatok júna, aby detské divadlá sledovali školský rok podobne ako Detský folklórny festival Zlatá brána.

Čo sa týka divadelnej prehliadky pre dospelých – Divadelného vavrínu, v posledných rokoch nemal zakladateľa. Vznikom Slovenského vojvodinského divadla tri scény Divadla VHV už z pokrajiny nedostávajú financie.

Na stretnutí sa najviac hovorilo o dátume Divadelného vavrínu – kedy ho zorganizovať toho roku a kedy na budúci rok. Z diskusie vyplynulo, aby sa tohtoročný Divadelný vavrín v Starej Pazove zorganizoval v druhej polovici septembra a aby sa predstavenia (celkove 15) uskutočňovali denne počas týždňa a počas víkendu, počnúc piatkom, môžu prebiehať aj po dve predstavenia denne.

divadlo005

V súvislosti s dátumom divadelnej prehliadky na budúci rok, mnohí boli mienky, že by sa vrátila do ustáleného termínu v apríli. Avšak táto otázka predsa zostala otvorená a každý súbor bude mať možnosť k termínu sa písomne vyjadriť.

V budúcnosti sa budú rešpektovať pripomienky, aby sa o organizácii seminára Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy (seminár akreditovaný Ministerstvom pre vzdelávanie) dôkladnejšie a včas informovalo a aby sa ho v budúcnosti zúčastňovali nielen učiteľky zo škôl, ale i predstavitelia divadelných súborov pri spolkoch, ktorí tiež pracujú na detskom divadle.

Na záver stretnutia sa predsedníčka NRSNM zmienila o finančnej podpore divadelnej produkcie pre deti a pre dospelých z rozpočtu NRSNM a prostredníctvom projektov z APV. Čiže, spolky – divadelné súbory, ktoré aplikovali na prostriedky do pokrajiny, dostanú financie z tohto zdroja a súbory, ktoré neaplikovali do pokrajiny, podporené budú z rozpočtu NRSNM.