Informácia pre držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí o zmenách v zákone o pobyte cudzincov v Slovenskej republike

Dňa 1. mája 2013 nadobúda účinnosť novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorá prináša určité zmeny týkajúce sa aj držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Ide o nasledovné zmeny, ktoré zásadne zjednodušia podmienky udeľovania prechodného pobytu zahraničným Slovákom:

  • policajný útvar udelí povolenie na prechodný pobyt na päť rokov;
  • držiteľ osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý požiadal o prechodný pobyt (podľa § 29, t.j. Slovák žijúci v zahraničí) bude oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o jeho žiadosti;
  • k žiadosti o udelenie prechodného pobytu nebude povinný predkladať doklady potvrdzujúce zabezpečenie ubytovania;
  • k žiadosti o udelenie prechodného pobytu nebude povinný predkladať doklad potvrdzujúci bezúhonnosť v prípade, ak od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí neuplynulo viac ako 60 dní;
  • po prevzatí povolenia na pobyt nebude povinný odovzdať policajnému útvaru doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie a lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Po 1. máji 2013 budú žiadatelia o prechodný pobyt podľa § 29 (Slovák žijúci v zahraničí) k žiadosti predkladať len platný cestovný doklad, dve fotografie (3 x 3,5 cm), doklad potvrdzujúci účel pobytu (osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí) a doklad o bezúhonnosti z domovskej krajiny (len v prípade, ak od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí uplynulo viac ako 60 dní). Za podanie žiadosti sa nevyberá správny poplatok.