Prihláste sa na 43. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

12. apríla 2013 – 6. mája 2013

Zakladatelia a organizátori srdečne vyzývajú slovenské spolky a ustanovizne kultúry aby svoje tanečné, spevácke súbory a ľudové orchestre prihlásili na 43. FF Tancuj, tancuj….

Festival sa uskutoční 1. júna 2013 v Hložanoch.

 

Vyplnené prihlášky treba zasielať najneskôr do 6. mája 2013 na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Njegošova 16/II
21 000 Nový Sad (s poznámkou: prihláška na Folklórny festival Tancuj, tancuj…)

alebo mailom na adresu festivaly@slovackizavod.org.rs

Právo účasti/výstupu na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… majú súbory z nasledujúcimi zložkami: ženská spevácka skupina; dievčenská spevácka skupina, mužská spevácka skupina, chlapčenská spevácka skupina; miešaná spevácka skupina; orchester; tanečná skupina.

Súbory môžu na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… vystúpiť:

  • maximálne s tromi speváckymi skupinámi (spevacke skupiny sú povinné aspoň jednu časť výstupu interpretovať jednohlasne, s hudobným alebo bez hudboného sprievodu)
  • s dvomi tanečnými skupinami, ak sú vekovo rozdielne: mladšia a staršia tanečná skupina, ak vystúpia v dvoch rozdielnych kategóriach tancov. Súbor, ktorý vystupuje so spracovaným zvykom alebo obyčajou nemá právo na výstup s druhou tanečnou skupinou;
  • s orchestrom.

Trvanie jednotlivých vystúpení na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj…:

  • dĺžka výstupu tanečných skupín do 6 minút,
  • spracovaný zvyk alebo obyčaj do 12 minút,
  • dĺžka výstupu spevackých skupín do 4 minút,
  • dĺžka výstupu orchestrov do 4 minút.

        Prihlášku si môžete stiahnuť tu:

        Prihláška na 43. FF Tancuj, tancuj…

Ďalšie informácie môžete získať na tel. čísle 064 17 88 699 (Marijan Pavlov, koordinátor 43. FF Tancuj, tancuj…)

Zakladateľmi tohto nášho celomenšinového podujatia sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Miestne spoločenstvo Hložany a Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian. K organizácií sa pripájajú aj Obec Báčsky Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.