Zmluva o spolupráci Dolnozemských Slovákov

DOHODA O SPOLUPRÁCI uzavretá medzi organizáciami Slovákov žijúcich v zahraničí z Maďarska, Rumunska a Srbska.
Zúčastnené organizácie:
Maďarsko:
– Celoštátna slovenská samospráva (CSS), zastúpená predsedom Jánom Fuzikom,
– Čabianska organizácia Slovákov (ČOS), zastúpená úradujúcou predsedníčkou Annou Ištvánovou
Rumunsko:
– Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR), zastúpený predsedom Adrianom Merkom,
– Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (KVSIK), zastúpená predsedom Ivanom Ambrušom,
– Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo (SEP), zastúpená predsedom Pavlom Hlásznikom,
Srbsko:
– Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNMS), zastúpená predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou,
– Asociácia slovenských pedagógov (ASP), zastúpená predsedníčkou Vierou Boldockou,
– Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS), zastúpený riaditeľkou Milinou Sklabinskou,
– Matica slovenská v Srbsku (MSS), zastúpená predsedníčkou Katarínou Melegovou Melichovou
na základe dobrých výsledkov spolupráce v r. 2010 sa dohodli pokračovať v spolupráci, v roku 2011 sa spolupodieľať na nasledujúcich spoločných projektoch a určili gestorstvo jednotlivých projektov nasledovne:

Číslo

Názov projektu

Gestor

Poznámky

1.

Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov

CSS

 

2.

Metodický časopis Slovenčinár

CSS (Metod.centr.)

 

3.

Seminár slovenských dolnozemských pedagógov

DZSČR

 

4.

Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi – detský tábor

NRSNMS

 

5.

Medzinárodný workshop: Slovenská mládež na Dolnej zemi a jej implikácia do života komunity

SEP

 

6.

Letný zborový kamp

ASP

 

7.

VII. medzinárodná konferencia muzikológov a hudobných odborníkov

ÚKVS

 

8.

Cez Nadlak je … – prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne na Dolnej zemi

DZSČR

 

9.

Medzinárodný slovenský mládežnícky festival v Čerpotoku

DZSČR

 

10.

Spolu na javisku– stretnutie slovenských dolnozemských divadiel

CSS

 

11.

Celodolnozemský folklórny festival Na jarmoku

ČOS

 

12.

Časopis Dolnozemský Slovák + 4 knižné prílohy

KVSIK

 

13.

Internetový portál dolnozemských Slovákov – údržba a obsahové rozvíjanie

ÚKVS

 

14.

Cena Ondreja Štefanka.

Seminár Próza slovenských dolnozemských spisovteľov

KVSIK

 

15.

Workshop mladých slovenských umeleckých tvorcov z Dolnej zeme

MSS

 

16.

Encyklopédia Slovákov žijúcich v zahraničí pre deti a mládež

SEP

 

17.

XIX. ročník prehliadky slovenkých filmov s odborným seminárom

CSS

(Vertigo)

 

18.

Rozhlasová súťaž pre mladých recitátorov

ASP

 

19.

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

MSS

 

20.

Dolnozemský divadelný tábor pre ochotníkov

NRSNMS

 

21.

XIX. letný dramaticko-hudobný tábor pre žiakov ZŠ na Slovensku

CSS

(Vertigo)

 

22.

XVIII. ročník detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom

CSS

(Vertigo)

 

23.

Výstava súčasného slovenského dolnozemského výtvarného umenia

ČOS

 

Gestorské organizácie vypracujú projekty jednotlivých akcií a požiadajú o financovanie na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prípadne v iných grantových organizáciach. Taktiež zabezpečia koordináciu daného projektu.
 Ďalšie zúčastnené organizácie sa zaväzujú, že budú aktívnymi účastníkmi uvedených spoločných projektov a zaradia si ich do vlastných plánov činností na r. 2011.

Dohoda bola spísaná v 18 originálnych exemplároch, po dva pre každú zúčastnenú organizáciu.
  V Segedíne, 6. decembra 2010