Závery 3. zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu

Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, ktorá sa konala 4. júna 2015 v Bratislave. Členka Komisie za Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny je Svetlana Zolňaová.

zavery 2015 002

Prítomní členovia sekcie:

 1. oceňujú organizovanie letných pobytov pre žiakov základných škôl v Slovenskej republike v roku 2015 z iniciatívy ÚSŽZ;
 2. oceňujú iniciatívu ÚSŽZ zabezpečiť určité vzdelávacie programy pre jednotlivé národnostné školy v zahraničí a navrhujú v tomto smere pokračovať;
 3. vítajú iniciatívu MŠVVaŠ SR poskytnúť zo svojej rezervy učebnice pre školy s vyučovacím jazykom slovenským a vzdelávacím centrám v zahraničí;
 4. odporúčajú MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚSŽZ prihliadať na špecifické otázky národnostného školstva v jednotlivých krajinách s možnosťou ich zakotvenia pri úprave alebo podpise nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania;
 5. odporúčajú konzultovať so zástupcami krajanských komunít predlžovanie, obnovovanie alebo podpis nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania;
 6. navrhujú zabezpečiť spoluprácu pri vypracúvaní odborných posudkov na učebnice vydávané pre potreby slovenských škôl v zahraničí;
 7. oceňujú prítomnosť zástupcov MŠVVaŠ SR na zasadnutí sekcie a navrhujú ich prizývanie aj na ďalšie zasadnutia;
 8. navrhujú, aby ÚSŽZ a iné kompetentné orgány SR zaradili medzi svoje priority aj pravidelné zabezpečenie učebných pomôcok (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, výukové softvéry, atď.) pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a taktiež aj prístup k internetu na školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí;
 9. oceňujú možnosť ÚSŽZ oboznámiť sa s Európskou dobrovoľníckou službou a s jestvujúcou šancou na jej využívanie ako alternatívnej dočasnej vzdelávacej činnosti;
 10. oceňujú  podporu ÚSŽZ pri zachovávaní slovenských škôl v zahraničí a žiadajú, aby ÚSŽZ v tejto podpore pokračoval aj v budúcnosti;
 11. navrhujú kompetentným inštitúciám (Štátny pedagogický ústav a ďalšie), aby v rámci prebiehajúcich kurikulárnych reforiem na Slovensku začlenili do ponuky výberových predmetov pre základné a stredné školy v SR aj problematiku histórie, života a reálií Slovákov žijúcich v zahraničí a ponúkajú súčinnosť na príprave týchto dokumentov a materiálov.