Zasadnutie Koordinácie NRNM v Srbsku

Dňa 12. mája 2016 v Belehrade, v priestoroch Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny zasadala Koordinácia národnostných rád národnostných menšín z oblasti vzdelávania, ktorou predsedá koordinátorka pre vzdelávanie našej národnostnej rady Svetlana Zolňanová.

zas koord maj 2016 002

Na žiadosť rezortného ministerstva, členovia koordinácie vypracovali návrhy na rozličné modely pre vyučovanie materinského jazyka s prvkami národnej kultúry. Koordinácia sa zakladá za zmenu statusu tohto predmetu na povinne voliteľný predmet a na štvorročné obdobie.
 
Na schôdzovaní, formovali odborný tím, ktorý pripraví pripomienky na nový návrh zmeny Zákona o základoch výchovy a vzdelávania, ktorého členmi sú predstavitelia chorvátskej, maďarskej, nemeckej, bunevskej a slovenskej národnostnej rady. V pokračovaní zasadnutia, formované boli pracovné skupiny, ktoré vypracujú do konca mája jednotné dodatky k učebným osnovavám pre základné a stredné školy s národnej kultúry a dejín z dejepisu, prírody a spoločnosti, z výtvarnej a hudobnej kultúry. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny si preberie vedenie skupiny pre dodatky z dejepisu.
 
Koordinácia národnostných rád podporí pripomienky na zatvárenie vzdelávacích profilov na stredných školách pre jednotlivé menšiny. Do pracovnej skupiny pre uskutočnenie práv na vzdelávanie národnostných menšín do Národnej osvetovej rady boli navrhnutí: Svetlana Zolňanová, ako predsedníčka koordinácie pre vzdelávanie zo slovenskej NR, Aniko Jeras z maďarskej NR, Slobodan Golubović z vlašskej NR, Darko Sarić Lukendić z chorvátskej NR a Anišoara Caran z rumunskej NR.

Koordinácia národnostných rád národnostných menšín pre vzdelávanie podporila jednomyselne aj rozhodnutie podať do Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja žiadosť o vypracovanie Dohody pre vydávanie učebníc v jazykoch národnostných menšín pre stredné školy a pre vydávanie učebníc pre voliteľný predmet materinský jazyk s prvkami národnej kultúry pre všetky menšiny v Srbsku, ktoré majú organizované vyučovanie tohto predmetu na školách.