Zaključci sa sednice Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina za obrazovanje

Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina je održana 12. maja 2016. godine u prostorijama Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Beogradu.

zas koord maj 2016 002

Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina romske,mađarske, hrvatske, rumunske, rusinske, aškalijske, češke, ukrajinske, rusinske, makedonske, bunjevačke, slovenačke, vlaške i slovačke nacionalne manjine se jednoglasno složila:

1.    da se pokrene inicijativa za izmenu zakona i podzakonskih akata kojima se reguliše status izbornog predmeta maternji jezik sa elementima nacionalne kulture. Koordinacija zahteva:
–    da ovaj predmet bude posebna kategorija obaveznog izbornog predmeta sa anketiranjem na ceo ciklus, obaveznim ocenjivanjem, da se ocene uračunavaju u prosek
–    da se obezbedi evaluacija usvojenosti znanja iz ovog predmeta
–    da se obezbedi mehanizam kontrole škola pri anketiranju i obavezna dostupnost informacija o rezultatima anketiranja
–    da se pokrene rešavanje statusa ovog predmeta na nivou srednjih škola

2.    da se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ponude moguća rešenja modela učenja maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture:
–    formiranje grupa sa većim brojem od 15 izjašnjenih roditelja
–    formiranje kombinovanih grupa u skladu sa Stručnim uputstvom o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama
–    odobravanje grupa sa manjim brojem od 15 učenika za učenje jezika/govora sa elementima nacionalne kulture
–    formiranje kombinovanih grupa  I – IV i  V – VIII razreda
–    formiranje kombinovanih grupa I – VIII razreda za najmanje 5 učenika
–    ukoliko se u školi izjasni manje od 5 učenika za izučavanje predmeta „Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture“, na zahtev nacionalnog saveta nacionalne manjine, formirati centre (grupe) spajanjem škola

3.    da se u ime koordinacije izrade primedbe na izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na sledeći način:
–    nacionalni saveti treba do kraja maja da u okviru svojih odbora za obrazovanje analiziraju predlog zakona, da svoje primedbe pošalju koordinaciji, nakon toga će tim u sastavu: Svetlana Zolnjan, Jasna Vojnić, Emil Lulić, Mirjana Savanov i predstavnik NS nemačke nacionalne manjine i objedinjiti primedbe na zakon. Konačan predlog na izmene zakona će biti prosleđen NS na davanje saglasnosti i kao konačna verzija poslat nadležnim institucijama

4.    pošto je sastanku prisustvovala predstavnica nacionalnih manjina u NPS, Minerva Trajlović Kondan, razmatrana je mogućnost poboljšanja saradnje koordinacije sa NPS

5.    da se predsedniku Nacionalnog prosvetnog saveta uputi dopis, u kome se traži uključivanje koordinacije u ravnopravno članstvo u grupi u NPS, koja se bavi obrazovanjem na jezicima nacionalnih manjina, i to sa 5 članova: Svetlana Zolnjan, – NS Slovaka, Aniko Jeras – NS Mađara, Darko Sarić Lukendić – NS Hrvata, Slobadan Golubović – NS Vlaha, Anisoara Caran – NS Rumuna.

6.    da se pri izradi dodataka iz nacionalne kulture i istorije nacionalnih manjina formiraju timovi za pojedine predmete koji će usaglasiti dodatke nastavnih programa na sledeći način:
–    koordinaciju za program dodataka iz muzičke kulture preuzima Leri Menge iz NS Rumuna
–    koordinaciju za likovnu kulturu preuzima Olga Kovačev iz NS Mađara
–    koordinaciju za prirodu i društvo preuzima Margareta Uršal iz NS Hrvata
–    koordinaciju za istoriju preuzima Gabriela Guba Červeni iz NS Slovaka. Predloge svojih dodataka će svaki nacionalni savet izraditi do kraja maja a početkom juna će se organizovati sastanci svih radnih grupa sa predstavnicima savetnika iz ZUOV-a

7.    da se uputi zahtev MPN za potpisivanje trojnog sporazuma (Nacionalni saveti, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolokog razvoja, Zavod za udžbenike) kojim će se obezbediti izdavanje udžbenika za pripadnike nacionalnih manjina koje imaju nastavu jezika/govora sa elementima nacionalne kulture za osnovne i srednje škole i za nacionaln emanjine koje imaju nastavu na maternjem jeziku za srednje škole

8.    pošto je sastanku prisustvovao predstavnik Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević, koordinaciji je prezentovan zahtev za otvaranje ministarstva za ljudska i manjinska prva, što će prisutni članovi koordinacije prezentovati svojim predsednicima NS

9.    da se da podrška NS mađarske, slovačke i hrvatske nacionalne zajednice za prigovor na zatvaranje odeljenja na jeziku nacionalne manjine/otvaranje novih obrazovnih profila u srednjim školama, koje su proglašene za institucije od nacionalog značaja, da se prigovor uputi ministarstvu i pokrajinskom sekteratijatu

10.    da se prate dešavanja sa predlozima za mreže osnovnih škola i da se adekvatno i na vreme preduzimaju potrebi koraci radi očuvanja škola od nacionalnog interesa

11.    da se podrži NS aškalijske nacionalne manjine pri uključivanju u program „bezplatnih udžbenika“

12.    da se pripadnicima Egipatske nacionalne manjine u državi Srbiji omoguce afirmativne mere prilikom upisa u srednje škole, više i visoke škole