ZASADNUTIE KOMISIE PRE ŠTIPENDIÁ NRSNM

Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM zasadala v stredu 6. novembra 2013 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na zasadnutí členovia komisie rokovali o kandidátoch, ktorí sa uchádzali o štipendium NRSNM.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku aj v tomto roku v súlade s plánom a programom práce výborov pre vzdelávanie, pre informovanie, pre kultúru a pre úradné používanie jazyka a písma, udelí na dobu desiatich mesiacov vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku. Členovia komisie navrhli, aby z  36 prihlásených uchádzačov štipendium dostali 7, ktorí splnili vopred stanovené kritéria. Sú to Branislav Sič, študent nemeckého jazyka z Báčskeho Petrovca, Lívia Filková, študentka nemeckého jazyka z Kysáča, Ana Kupcová, študentka právnickej fakulty z Padiny, Igor Martiš, študent slovenského jazyka a literatúry z Báčskeho Petrovca, Jasna Legiňová, študentka žurnalistiky z Kysáča, Anna Zorňanová študentka etnomuzikológie z Nového Sadu a Marína Nováková, študentka právnickej fakulty z Báčskeho Petrovca. Navrhnutý študenti štipendium budú poberať od novembra 2013 a výška štipendia bude 5 tisíc dinárov.