Komisia ako pilier vzdelávania a školstva krajanov

V rumunskom Nadlaku sa v pondelok 4. novembra 2013 zišli učitelia, profesori, riaditelia a zástupcovia rôznych pedagogických a národnostných inštitúcii zo strednej, južnej a východnej Európy. Predstavitelia z Chorvátska, Maďarska, Srbska, Ukrajiny a Rumunska tu spoločne stáli pri obnovení Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na konštitučnom zasadnutí bol prítomný aj predseda ÚSŽZ Igor Furdík. Zdôraznil, že takáto Komisia je výnimočne dôležitá a užitočná. Podľa jeho slov ÚSŽZ chce pomôcť zahraničným Slovákom aj v politickom pláne, aby mali čím ďalej lepšie podmienky pri školení.

Úrad rozdelil novozaloženú Komisiu na dve sekcie: Sekciu pre strednú, južnú a východnú Európu a Sekciu pre západnú Európu a zámorie. Predseda Úradu predniesol na posúdenie a schválenie návrh Štatútu tejto Komisie, ktorý prítomní aj schválili. Na návrh predsedu Komisia bude zasadať dvakrát do roka – raz v jednom zo štátov regiónu a raz v Bratislave na Úrade alebo príslušnom ministerstve.

Prítomní na zasadnutí zvolili aj vedenie Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v zložení Pavel Hlásnik, predseda, Vilma Prívarová, podpredsedníčka a Božena Máliková, tajomníčka Komisie. V budúcnosti sa do vedenia Komisie kooptujú aj predstavitelia zo všetkých štátov regiónu. Predseda ÚSŽZ Igor Furdík odovzdal menovacie dekréty zvoleným predstaviteľom Komisie a zaželal im veľa úspechov v nadchádzajúcej práci.

pilier002

Na zasadnutí boli prítomní aj predstavitelia zo Srbska: Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM a riaditeľka Základnej školy Jána Kollára v Selenči, Paľo Belička, riaditeľ Gymnázia Jána Kollára v Petrovci, Anna Medveďová, profesorka na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci, Mária Andrášiková, učiteľka na Základnej škole v Petrovci, Ľudmila Berédiová Stupavská, učiteľka na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči, Pavel Rohárik, riaditeľ Gymnázia Mihaila Pupina v Kovačici a Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku.

ÚSŽZ v blízkej dobe osloví členov Komisie, aby sa vyjadrili k jej tematickému zameraniu a zároveň, aby sami mohli navrhnúť témy, ktorými sa bude inštitúcia zaoberať. Predseda Igor Furdík v mene Úradu predniesol na konštitučnom zasadnutí návrh nasledovných tém:

  • Študijné odbory štipendistov,
  • Vysielanie učiteľov zo Slovenska,
  • Iné podpory slovenského školstva v zahraničí,
  • Učebnice a učebné pomôcky,
  • Letné školy, školy v prírode a ďalšie mimoškolské aktivity,
  • Materiálne podmienky pre činnosť slovenského školstva v zahraničí

V diskusii zúčastnení navrhovali ďalšie témy a problematiku, ktorá by mohla byť programom jedného z nasledujúcich zasadnutí Komisie. Vytýčené ciele nepochybne prispejú k formovaniu jedného z pilierov spoločnosti, za aký možno vzdelávanie a školstvo bez váhania označiť.

text a foto Andrej Meleg