Menšinové politiky v Srbsku – podpora integrácie

V piatok 20. septembra sa v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnilo pracovné stretnutie venované projektu Menšinové politiky v Srbsku – podpora integrácie, ktorý  realizuje Fórum pre etnické vzťahy v spolupráci s veľvyslanectvom Veľkej Británie, veľvyslanectvom Holandského kráľovstva a OBSE v Srbsku. Stretnutia sa za Národnostnú radu zúčastnil tajomník Ladislav Čáni a Fórum pre etnické vzťahy zastupovali Dušan Janjić a Nenad Đurđević.

Zámerom projektu je analýza menšinovej politiky v Srbsku s cieľom zistiť v akej miere existujúci prístup prispel vytváraniu integratívnej spoločnosti. Zasadnutie malo konzultačný a prípravný charakter. Zástupcovia Fóra pre etnické vzťahy informovali o svojom zámere zorganizovať konzultácie s relevantnými predstaviteľmi národnostných menšín formou piatich okrúhlych stolov v obciach s menšinovým obyvateľstvom. Cieľom týchto stretnutí je výmena skúsenosti z oblasti uplatňovania zákonného rámca na ochranu národnostných menšín a informovanie o základných intenciách smernice Vysokého komisára OBSE, známej aj ako Ľubľanské smernice. Svoje skúsenosti budú na týchto okrúhlych stoloch prezentovať bývalí ministri, zástupcovia nezávislých organizácií, zástupcovia národnostných rád národnostných menšín a odborníci z tejto oblasti. Na záver budú sformulované tézy na  podporu právneho a inštitucionálneho rámca a vypracované návrhy opatrení na  vytváranie integratívnej spoločnosti s osobitným zreteľom na úlohu národnostných menšín, rád pre medzinacionálne vzťahy a miestne a národné inštitúcie a telesá.