ZASADALA KOMISIA PRE ŠTIPEDIÁ NRSNM

Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadala v pondelok 16. septembra 2013 v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Jej členovia  posúdili body týkajúce sa štipendia, resp. bezplatného pobytu v žiackom domove v Báčskom Petrovci, tiež benefity pre žiakov na stredných školách v Kovačici, Petrovci a v Novom Sade. Prerokovali aj podmienky udelenia štipendií študentom študujúcim na fakultách v Srbsku, ako aj aktuálne otázky.

Členov komisie na domácej pôde pozdravil správca petrovského internátu Ondrej Koroš. Predseda komisie Janko Havran navrhol body rokovacieho programu, s ktorými sa prítomní zhodli. Sledujúc zasadnutie sme sa dozvedeli, že kritériá na udelenie piatich štipendií NRSNM sú regionálne zastúpenie, že ide o žiaka 2., 3. alebo 4. ročníka, že je príslušníkom slovenskej národnosti, že má prospech najmenej 4,00, a že má dostatočný počet bodov podľa súbehovej listiny, ktorá sa vypracúva na základe prospechu, sociálnych podmienok, aktivity a správania sa. V podmienkach sa tiež uvádza, že kandidát takéto štipendium môže získať iba dvakrát počas školenia na gymnáziu. V prípade, že dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú žiaci vyšších ročníkov. Za predpokladu, že sú v tom počte zahrnutí štipendisti zo všetkých troch regiónov vo Vojvodine, štipendium získava prvých päť žiakov.

Tí piati žiaci gymnázia v Petrovci bývajúci v žiackom domove v školskom roku 2013/2014, ktorí podľa rozhodnutia komisie a na podklade stanovených pravidiel na udeľovanie štipendií NRSNM štipendium získajú, resp. budú mať bezplatné bývanie v internáte, sú: z regiónu Báčka Vladimír Vaňa Valent a Ľudmila Ragová, obaja zo Selenče, Benjamín Kunčák z Pivnice, zo Sriemu Filip Rybár zo Šída a z Banátu Alexandra Papová z Padiny.

Na základe návrhu správcu internátu Ondreja Koroša a po dlhšej diskusii komisia navrhla ešte jedno kritérium na udelenie štipendií, ktoré znie nasledovne: – Komisia si ponecháva právo úplne odobrať štipendium žiakovi, ktorý v priebehu poberania štipendia dostane pokarhanie pred vylúčením z internátu alebo pokarhanie riaditeľa školy alebo preukáže negatívny prospech na polroku.

Aj v tomto roku NRSNM finančne podporí žiakov kovačického gymnázia v hodnote dvestotisíc dinárov v podobe bezplatných učebníc alebo mesačných cestovných lístkov. Petrovskí gymnazisti, teda tí, ktorí nie sú ubytovaný na internáte a nemôžu sa uchádzať o štipendium, dostanú učebnice zo slovenského jazyka v hodnote 30-tisíc, ktoré zabezpečí NRSNM. Žiaci prvého a druhého ročníka strednej zdravotníckej školy v Novom Sade tiež dostali bezplatné učebnice z odborných predmetov, ktoré NRSNM zabezpečila v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.

Predsedníčka VPV PaedDr. Svetlana Zolňanová informovala členov, že na stredných školách, kde sa slovenčina vyučuje ako voliteľný predmet (v Báčskej Palanke a v Šíde) a kde škola nenašla spôsob ako financovať učiteľa, NRSNM udelí finančnú pomoc na základe fondu hodín, ktoré učiteľ má. Národnostná rada s týmito učiteľmi podpíše zmluvu na 10 mesiacov.
 
V súlade s plánom a programom práce výborov pre vzdelávanie, pre informovanie, pre kultúru a pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na rok 2013, na základe rozhodnutia schváleného na schôdzach výborov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku aj v tomto roku na dobu desiatich mesiacov udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku. Súbeh bude trvať od 1. októbra do 1. novembra a spolu s podmienkami a tlačivami bude sprístupnený na stránke Národnostnej rady. Členovia komisie vyzývajú študentov, aby aplikovali aj na tento súbeh a využili šancu. Zároveň upriamili pozornosť aj na súbeh v rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít počas letného semestra v akademickom školskom roku 2013/2014 v Slovenskej republike.