Zasadala Komisia pre štipendiá

Komisia pre štipendiá na svojom zasadnutí zo dňa 11.02.2015 navrhuje, aby sa pri získavaní štipendia Vlády SR na akademický rok 2015/2016  uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

  • držitelia osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí – kritérium Vlády SR,
  • priemerný prospech v priebehu celého štúdia na strednej škole 4.00 a viac – kritérium Vlády SR:
  1. maturantom stredných škôl sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. ročníka a polrok zo 4. ročníka a vydelí 4
  2. ukončeným stredoškolákom sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4.  ročníka a známky z maturitnej skúšky  a vydelelí 5
  3. študentom 1. a 2. ročníka sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4.  ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5. Potom sa pripočíta prospech zo študijných výsledkov z potvrdenia z fakulty a vydelí 2
  4. pre uchádzačov o štipendium na magisterské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z bakalárskeho štúdia
  5. pre uchádzačov o štipendium na doktorandské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z magisterského štúdia

Prednosť získajú  kandidáti, ktorí nadobudli základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku alebo navštevovali hodiny slovenského jazyka  s prvkami národnej kultúry, ako i kandidáti,  ktorí brali účasť na kultúrnych podujatiach, výtvarných alebo literárnych súbehoch, ktoré organizujú naše slovenské inštitúcie a združenia, ktorými sa prispieva zachovaniu slovenskej národnostnej identity u nás (doklad – kópiu diplomu poslať najneskôr do 20.05.2015 na ústredie NRSNM)

POTREBNÉ DOKLADY K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIÍ VLÁDY SR

1.    a) Overené fotokópie vysvedčení 1. 2. 3. ročníka strednej školy – preklady vysvedčení zo srbských škôl a výpis známok pre 1. polročie 4. ročníka – preklad zo žiackej knižky  (alebo koncoročné vysvedčenie 4. ročníka a diplom overený apostillou – overené fotokópie alebo preklad)
b)  Pre doktorantské štipendiá –  overená fotokópia diplomu Bc a výpis známok z Ing. alebo Mgr. štúdia (alebo  overenú fotokópiu Ing. – Mgr. diplomu)
2.    Overená fotokópia dvojjazyčného Výpisu z matriky narodených alebo preklad zo srbčiny
3.    Životopis – CV
4.    Odporúčanie školy
5.    Žiadosť o poskytnutie štipendia
6.    Lekárske potvrdenie (tlačivo je súčasťou žiadosti)
7.    Fotografia
8.    Čestné prehlásenie (tlačivo na stránke NRSNM www.rada.org.rs)

Tlačivo Žiadosti o poskytnutie štipendia Vlády SR spolu s aktuálnymi informáciami sú dostupné v elektronickej podobe na stránkach www.minedu.skwww.studyin.sk.

Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky najneskôr do 28. mája:

  • elektronicky na www.vladnestipendia.sk
  • a doklad o aktivite v kultúrnom živote Slovákov najneskôr do 20.05. na NRSNM

Oneskorené prihlášky nedostanú súhlas krajanskej organizácie.

Rozhodnutím Vlády SR sa neštipenduje zubné lekárstvo, farmácia, jazyky a právo a udelí sa 20 štipendií na magisterské štúdium a 2 štipendiá na doktoranské štúdium.Od akademického roka 2015/2016 sa štupenduje všeobecné lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.1.) – základné štúdium a lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.2. – 7.1.28.) – doktorandské štúdium.

Pre uchádzačov zo Srbska bude poskytnutá možnosť absolvovať Intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov bude bezplatný kurz organizovaný ÚJOP UK. Prihlášky možno podať iba v elektronickej podobe priamo na stránke www.studyin.sk/calendar.

Navrhnuté podmienky na štipendium sa posúvajú na Výkonnú radu NRSNM na posúdenie.

 

Na zasadnutie Komisie pre štipendiá boli zaplatené cestovné trovy a diéty vo výške: 11.910,00.