Zasadal Výbor pre kultúru NRSNM

Dňa 21. októbra 2013 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila XI. schôdza Výboru pre kultúru NRSNM. Prítomných privítala v bežnom roku novozvolená predsedníčka tohto výboru Zdenka Valentová Belić.

Na schôdzi boli prítomní nasledujúci členovia výboru: Anna Chrťanová Leskovac, podpredsedníčka výboru, Pavel Čáni, Martin Prebudila, Mária Ďurišová, Katarína Mosnáková, za Annu Séčovú Pintírovú – náhradník Marijan Pavlov, Vladimír Valentík, Ján Makan, Milina Sklabinská a svoju neprítomnosť ospravedlnil Valentín Michal Grňa. Schôdzu svojou prítomnosťou poctila i predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová.

kultura002

Po schválení rokovacieho programu zároveň bola schválená i zápisnica z X. zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré sa naposledy uskutočnilo 17. januára 2013. V rámci druhého bodu rokovacieho programu predsedníčka výboru podala informáciu o tom, v akej fáze je realizácia plánov deviatich komisií tohto výboru a ktoré aktivity, naplánované do konca roka, ešte treba zrealizovať. Je evidentné, že všetky komisie Výboru pre kultúru sú až nadmieru aktívne a dosahujú pozoruhodné výsledky v rámci schválených plánov a programov.

kultura003

V pokračovaní sa navrhovali a schvaľovali projekty, ktorými tento výbor bude konkurovať o finančné prostriedky na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2014. V rámci štvrtého bodu rokovacieho programu členovia sa dohodli, že po nasledujúcu schôdzu výboru pripravia pravidlá sedem celomenšinových festivalov, ktorým NRSNM už je jedným zo zakladateľov, respektíve po podpísaní zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach ešte len bude. Sú to: Stretnutie v pivnickom poli, Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby, Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď, Folklórny festival Tancuj, tancuj…, Detský folklórny festival Zlatá brána, Festival populárnej hudby Zlatý kľúč a Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí. Zároveň bol navrhnutý kalendár uskutočňovania spomenutých festivalov.

kultura004

Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská podala informáciu o doterajšej činnosti na vypracovaní Stratégie rozvoja kultúry, ktorá bude témou zasadnutí Výboru pre kultúru i v budúcnosti, keď sa za účasti členov tohto výboru ešte dôkladnejšie rozpracuje a doplní. V rámci bodu rokovacieho programu Návrh na nových členov Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť VPK NRSNM za člena tejto komisie výbor jednoznačne schválil návrh na Miroslava Fábryho, herca SND v Novom Sade.

V rámci bodu Rôzne sa okrem iného hovorilo i o kladoch a nedostatkoch práce tohto výboru a podľa mienky väčšiny členov zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM by sa v budúcnosti mali častejšie organizovať, keďže oblasť kultúry má skutočne rozvetvenú činnosť a tento fakt si vyžaduje venovať sa jej čím systematickejšie a prehĺbenejšie.