Sa sednice Odbora za kulturu NSSNM

Dana 26. januara 2018. u 13.00 časova u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu održana je sedma sednica Odbora za kulturu NSSNM.

Prisutni su bili: Jan Slavik (predsednik), Mihal Ðurovka (potpredsednik), Vladimir Valenćik, Viera Miškovicova, Martin Prebuđila, Juraj Suđi, Jan Agarski i Valentin Mihajlo Grnja (članovi) uz prisustvo direktorke Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka Ane Hrćan Leskovac.

Posle usvajanja dnevnog reda i zaključaka sa prethodne sednice OZK NSSNM koja je održana 18. oktobra 2017., prisutni su se posvetili planovima pojedinih komisija odbora na osnovu kojih će da se izradi celokupan plan i program rada Odbora za kulturu NSSNM za 2018. godinu. Imajući u vidu da će odbor (od strane republičkog budžeta) da raspolaže istom visinom sredstava kao u prethodnoj godini, članovi su bili obavešteni da sredstva realno isplaniraju po uzoru na prethodnu godinu.

U okviru ove tačke dnevnog reda bili su razmatrani zahtevi pojedinih ustanova i udruženja kulture vezanih za finansijsku podršku projekata iz oblasti kulture. Neki od podnetih odnosili su se na kapitalna ulaganja tako da su se članovi odbora usaglasili da ih usmere na Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma a vezano za ostale projekte donet je zaključak da se usmere na konkurse koje raspisuju sekretarijati APV i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Članovi odbora su govorili o pojedinim aktivnostima ovog odbora i o njihovom širem značaju za slovačku nacionalnu zajednicu. U okviru tačke dnevnog reda – Godišnji izveštaj Odbora za kulturu NSSNM za 2017. godinu – izveštaj je bio jednoglasno usvojen. U okviru tačke Razno prisutni su razmatrali pojedine probleme vezane za rad kulturno-umetničkih društava kao i druge probleme i njihovo rešavanje vezane za slovačku nacionalnu zajednicu. Posle sednice predsednik OZK Jan Slavik je dao izjavu za medije.

Troškovi sednice –  21.102,00 din.