Zasadal Výbor pre kultúru NRSNM

Dňa 22. januára 2014 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila XII. schôdza Výboru pre kultúru NRSNM, ktorú viedla predsedníčka tohto výboru Zdenka Valentová Belić. Úvodom zasadnutia bol schválený rokovací program a následne zápisnica z XI. zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré sa naposledy uskutočnilo v októbri roku 2013.

V pokračovaní predsedníčka výboru navrhla, aby sa druhý a tretí bod rokovacieho programu, konkrétne Schvaľovanie výročných správ komisií VPK za rok 2013 a Výročnej správy VPK za rok 2013 a Schvaľovanie plánov a programov s predbežným finančným plánom komisií VPK na rok 2014 prerokovali paralelne. Tento návrh predsedovia komisií schválili a nasledovala konštruktívna analýza prehľadu výročných správ a súčasne návrh plánov na rok 2014.

zasadnutie002

Je evidentné, že takmer všetky komisie Výboru pre kultúru boli aktívne a dosahovali pozoruhodné výsledky v rámci schválených plánov a programov. V rámci knižničnej komisie v minulom roku bola vypracovaná databáza slovenských vojvodinských knižníc a na realizáciu bola pripravená konferencia knihovníkov, ktorá sa pre nedostatok prostriedkov odročila. Keď ide o plán a program práce knižničnej komisie, podobá sa vlaňajšiemu a treba ho doplniť o vypracovanie smerníc na budúci rozvoj slovenských vojvodinských knižníc a o analýzu dotazníka súčasného stavu.

Výročná správa Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí bola detailná a v roku 2014 táto komisia plánuje pokračovať s výskumom verejnej mienky našich celomenšinových hudobno-folklórnych a divadelných festivalov.

Plán a program na minulý rok Komisia pre výtvarnú činnosť splnila, avšak zhodou objektívnych okolností nie z plánovaných prostriedkov. Jediné čo v tejto súvislosti možno spomenúť je Výkupná cena NRSNM – čiže kúpa obrazu Pavla Popa z 12. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku (v Galérii Zuzky Medveďovej v B. Petrovci v decembri 2013).

Členovia Komisie pre hudobnú činnosť v roku 2013 zasadali trikrát a v správe boli uvedené aktivity, ktoré boli podporené z prostriedkov NRSNM. Tiež bola realizovaná i muzikologická konferencia a vytlačený zborník, avšak za pomoci prostriedkov z projektov a z Ústavu, keďže na toto podujatie neubudlo z rozpočtových prostriedkov. Členovia hudobnej komisie sa zaoberali i pravidlami hudobných festivalov – Zlatého kľúča a festivalu Letí pieseň, letí.

zasadnutie003

Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry sa v roku 2013 zaoberala predovšetkým festivalmi a menej bola zameraná na problematiku našich ochotníckych spolkov. Navrhnuté bolo, aby sa v rámci tejto komisie v roku 2014 zorganizovalo stretnutie ochotníckych spolkov a združení, ktoré pestujú slovenskú tradičnú kultúru, čím by sa získal prehľad a smer, v ktorom sa treba hýbať v práci spolkov. V rámci tejto komisie bol úspešne zrealizovaný aj choreografický seminár.

Zdôvodnená bola i výročná správa Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva, ktorá sa zamerala na prípravu a realizáciu výstavy Poznáte ma? v rámci Noci múzeí v Báčskom Petrovci. Bol to vlastne výber z etnologického fotoarchívu Múzea vojvodinských Slovákov. Výstava je mobilná a v roku 2014 by sa mala presunúť aj do iných prostredí.

Literárna komisia VPK v roku 2013 prejavila čulú aktivitu, okrem toho, že viackrát zasadali, jej členovia sa zúčastnili i Slovesnej jari v Martine a Bibliotéky na Slovensku, udelené boli tradičné ceny literárnych súbehov Nového života a Zorničky a vyhodnotenie tretieho žiackeho súbehu Čo dokáže pekné slovo sa presunulo do roku 2014. V tom zmysle sú plánované i prostriedky na bežný rok a okrem ustálených položiek v rámci tejto komisie pribudol i Seminár kreatívneho písania a Tribúna na tému Súčasná situácia v slovenskej vojvodinskej literatúre a jej vydavateľská činnosť.

Keď ide o vydavateľskú komisiu tohto výboru podobne ako vlani – zameraná bude na vydavateľskú činnosť predovšetkým kníh a iných druhov vydaní počas celého roka, na literárnu akciu Zima s knihou ako i na organizáciu 58. Literárnej porady s udelením Ceny Nového života.

Divadelná komisia bude i v roku 2014 podporovať divadelnú produkciu pre dospelých a pre deti s akcentom na kreatívnu podporu produkcie – tzv. supervíziu pre dospelých a pre deti.