Z 10. zasadnutia Výboru pre kultúru 17. januára 2013

V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade dňa 17. januára 2013 bolo 10. zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Po schválení zápisnice z IX. zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM, schválené boli i výročné správy komisií VPK za rok 2012 a výročná sprava VPK za rok 2012. Taktiež boli schválené plány a programy s finančným plánom komisií VPK na rok 2013 ako predbežným. Konkrétny projekt Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy bude zaradený do plánu Výboru pre vzdelávanie, ktorý je spoluorganizátor tejto edukácie.

Uvedený projekt prispie k tzv. zápasu o kvalitu, a nie iba o kvantitu divadelných predstavení. Keďže Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry v roku 2012 nezrealizovala väčšiu časť svojich aktivít a predseda tejto komisie Valentín Michal Grňa na zasadnutí nebol prítomný, Ján Makan navrhol, aby prdsedníčka VPK Annamária Boldocká Grbićová a podpredsedníčka VPK Anna Chrťanová Leskovac urobili analýzu Plánu a programu tejto komisie, stretli sa s jej predsedom a zabezpečili návrh na plán a finančné položky do 10. februára t. r. Katarína Mosnáková navrhla, aby sa podporila produkcia vo folklóre v rámci spomenutej komisie. Milina Sklabinská pripomenula, že je vo Výročnej správe Komisie pre knižničnú činnosť uvedené, že nie sú urobené zoznamy knižníc s fondom po slovensky a zoznam zamestnaných, ktorí pracujú v knižniciach so slovenským fondom, a podľa nej práve takéto údaje existujú na portáli Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

V rámci bodu rokovacieho programu Schválenie návrhov na troch členov do organizačno–správnej rady pre hudobno-folklórne festivaly a troch členov do organizačno–správnej rady pre divadelné festivaly, po ukončenej diskusii členovia VPK navrhli týchto členov do organizačno–správnej rady hudobno–folklórnych festivalov: Katarínu Mosnákovú, Marjana Pavlovho a Milinu Sklabinskú; do organizačno–správnej rady divadelných festivalov boli navrhnutí títo členovia: Alexander Bako, Ján Makan a Miroslav Fábry. Koordinátorkou hudobno–folklórnych festivalov sa na základe schválenia VPK stala Anna Medveďová a koordinátorkou divadelných festivalov Hana Majerová. V rámci piateho bodu rokovacieho programu boli schválené projekty, ktorými Výbor pre kultúru bude konkurovať na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci bodu Rôzne schôdza bola prerušená a členovia VPK sa dohodli, že sa na nasledujúcej schôdzi musí rokovací program dokončiť a že treba hovoriť i o spôsobe fungovania Výboru prte kultúru v budúcnosti.

Spracované na základe zápisnice M. Pavlovovej Čániovej