X. Muzikologická konferencia

V piatok 21. novembra 2014 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov prebiehala X. Muzikologická konferencia.

Výročia a jubileá sú vždy tou vhodnou príležitosťou, aby sme si spomenuli na minulosť, aby sme sa zamysleli nad tým čo sme doposiaľ urobili a zároveň si vytýčili trasu, ktorou sa v budúcnosti chceme uberať. V takom duchu sa niesla aj X. Muzikologická konferencia, ktorá sa uskutočnila 21. novembra 2014 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.

xmuzikologia 002

Za desať rokov týchto odborných sústredení z oblasti hudby sa prispelo k rozvoju teórie hudby, muzikológie a výskumu o najrozličnejších oblastiach tohto druhu kultúry vojvodinských Slovákov. Dôkazom toho sú najmä muzikologické zborníky, ktoré sústavne vychádzali po každom ročníku konferencie a tak zmapovali reflexie na témy, ako sú napr. 60 rokov Novosadského rozhlasu, hudobné festivaly, hudobná pedagogika, zborový spev, cirkevná hudba vojvodinských Slovákov a i. Na tieto témy hovorili tak odborníci z nášho štátu, ako aj z Rumunska, Maďarska a zo Slovenska, ktorí značne prispeli ku kvalite konferencií, ale aj k zviditeľňovaniu tejto problematiky v slovenskom zahraničí.

Radosť zo zaznamenávania tohto jubilea v úvode konferencie vyjadrila aj Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a jedna zo zakladateliek tohto podujatia. Okrem toho, že zhrnula témy a výsledky desiatich ročníkov konferencie, tiež si spomenula ako to bolo na začiatku: Prvá muzikologická konferencia sa uskutočnila v roku 2005, kedy začal fungovať aj Výbor pre kultúru NRSNM. Vtedy bola založená Hudobná komisia, kde sme si spoločne s Jurajom Feríkom, Pavlom Tomášom st., Jurajom Súdim a Annou Medveďovou st. dali za cieľ, že individuálne a mimoinštitucionálne hudobné snahy, ktoré predtým existovali, dáme do inštitúcií a začneme organizovane pôsobiť aj na tomto poli vedy a kultúry, povedala M. Sklabinská. Na záver svojho príhovoru dodala: Máme nádej, že hudobná teória za týchto desať rokov ovplyvnila aj hudobnú prax vojvodinských Slovákov.

xmuzikologia 003

V pracovnej časti X. konferencie, ktorá mala tému Hudobné umenie v živote človeka, odznelo deväť hudobnoteoretických, etnomuzikologických a kulturologických príspevkov. Výskum piesňovej tradície Slovákov vo Vojvodine – dokumentáciu v úradoch na Slovensku a reflexie na danú tému priniesla PhDr. Hana Urbancová, Dr.Sc. z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Následne Mgr. art. Kristína Lomenová, doktorandka Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, spracovala tradičný spev v živote Slovákov v Starej Pazove a tým predstavila základ svojej dizertačnej práce.

Na konferenciu prišli aj predstavitelia Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice. Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. predniesol príspevok na tému Participácia zborových telies a osobností zo Slovenska na festivaloch speváckych zborov vo Vojvodine. Zaujímavú úvahu na tému Hudba ako súčasť identity podal Doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. z Katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Jeho kolega Prof.PhDr. Oliver Bakoš, PhD. z tej istej katedry, hovoril o hudbe, ako o najnižšom alebo najvyššom umení v Schellingovej Filozofii umenia.

Účastníčka z Maďarska, Mgr. Katarína Királyová PhD., prišla na muzikologickú konferenciu ako predstaviteľka Slovenského osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Jej príspevok sa zaoberal etnomuzikologickými výskumami u Slovákov žijúcich v Maďarsku.

xmuzikologia 004

Na konferencii nechýbali ani príspevky o tanečnej pedagogike a výskume ľudových tancov vojvodinských Slovákov. Najprv o tom hovorila Ph.Dr. Zuzana Drugová z Metodického centra Univerzity Mateja Bela, ktorá sa zaoberala výskumom slovenských ľudových tancov z Banátu, Báčky a Sriemu v archívoch na Slovensku a priniesla ich spracované v podobe metodického DVD nosiča. Mgr. art. Martin Urban, PhD. z Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela sa zmienil o špecifikách tanečnej pedagogiky v krajanskom prostredí.

Po pracovnej časti sa rozvinula zaujímavá diskusia a otvorili témy na niektoré nové projekty. Účastníci konferencie tento deň ukončili v Slávnostnej sieni Gymnázia Jovana Jovanovića Zmaja v Novom Sade, kde sa konal koncert Akademického zboru Mladosť z Banskej Bystrice.

X. Muzikologickú konferenciu finančne podporila i NRSNM.

Katarína Mosnáková Bagľašová
Fotografovala: Anna Margareta Valentová